Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Kulturní a sportovní zařízení města Dobrušky
Úvodní fotka Infocentrum
Úvodní fotka Kino 70
Úvodní fotka Městská knihovna
Úvodní fotka Vlastivědné muzeum
Úvodní fotka Kulturní dům
Úvodní fotka Bazén a koupaliště
Úvodní fotka Městský stadion
Úvodní fotka Sportovní hala
Úvodní fotka Sokolovna

Rok 2009

Zpráva o činnosti muzea v Dobrušce za rok 2009

1. Výzkum - "Paměť města"

Muzejní dokumentaci obohatily vzpomínky pana Pištory na staré Poddomí, čímž byl dále zkompletován registr ulic ve vzpomínkách pamětníků. Miroslav Kočnar z Bohdašína předal muzeu svoje vzpomínky na staré tkalcovny na Zlatém potoce.

Muzejní sbírky obohatily i studentské, bakalářské a diplomové práce. K nejzajímavějším patří studie Lenky Slavíkové o Františku Adolfu Šubertovi, M. Zoufalé o knihovně dobrušského děkanství a Pavlíny Haurové o nejstarší historii obce Bačetína.

Část nazvaná Paměť slova byla obohacena o několik záznamů vzpomínek pamětníků. Ve spolupráci s paní Danou Markovou a dobrovolným aktivem v Opočně jsme získali několikahodinový záznam vzpomínek hudebního skladatele Luboše Sluky.

Nové fotografie obohatily digitální fotodokumentaci historie Dobrušky i regionu.

Konference Vlastenectví, církev a společnost v proměnách 19. a 20. století

V úterý 15. září se v zasedacím sálu odboru dopravy v Komenského ulici uskutečnila na počest dvoustého výročí narození dobrušského vlasteneckého kněze a prvního historika našeho města konference Vlastenectví, církev a společnost v proměnách 19. a 20. století. Uspořádalo ji město Dobruška (a z jeho pověření vlastivědné muzeum) společně s Děkanským úřadem v Dobrušce a Pedagogickou fakultou Univerzity Hradec Králové.

Úlohy moderátorky setkání se úspěšně zhostila Mgr. Alena Arijčuková z městské knihovny a technického zabezpečení Martin Řehák, informatik MěÚ v Dobrušce. Organizační zajištění bylo dílem pracovnic Kulturních zařízení města Dobrušky.

Na konferenci zaznělo sedm referátů. Dr. Tomáš Petráček, vedoucí katedry náboženské výchovy UHK, se zabýval úlohou kněží a církve v procesu národního obrození, Mgr. Jiří Mach z dobrušského vlastivědného muzea se zaměřil na projevy vlastenectví v regionálních církevních kronikách a Dr. Eva Koudelková z liberecké univerzity na osobnost vlasteneckého kněze v české literatuře. Odpolední jednání zahájil příspěvek Dr. Jana Stříbrného na téma: církve a náboženský život za nacistické okupace. Po něm následovalo vystoupení Mgr. Jana Kafky, pojednávající o církvi za komunistické totality v padesátých letech minulého století, a doc. Miloše Rabana o významu "desetiletí duchovní obnovy" pro český národ. Posledním předneseným příspěvkem byl referát Mgr. Jana Novotného o poutních regionálních tradicích v královéhradecké diecézi.

Konference se konala pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France a biskupa královéhradeckého Mons. Dominika Duky OP. Pozdravná vystoupení pronesli Mons. Josef Socha a místostarostka města Dobrušky Blanka Čiháčková. Konference se zúčastnil i zástupce děkanského úřadu v Dobrušce P. Dr. Vincent Zonták a části jednání byl přítomen starosta Dobrušky Petr Tojnar. Mezi posluchači byli zájemci o tuto problematiku z řad dobrušských občanů, regionální historikové i studenti dobrušského gymnázia.

Z příspěvků konference byl sestaven sborník, který má i elektronickou podobu. Jeho elektronická část obsahuje vedle referátů i film o konferenci a dalších akcích, které byly k Roštlapilovu výročí uspořádány. Sborník byl částečně uhrazen z grantu Královéhradeckého kraje.

2. Sbírky

V roce 2009 bylo dosaženo značného zkvalitnění uložení sbírkových předmětů. Do nově získaných depozitářů v bývalé škole v Domašíně jsme přestěhovali celý sbírkový fond obrazů, téměř celý fond nábytku a množství dalších předmětů. Sbírky, které byly po stěhování ošetřeny, jsou v nových depozitářích uloženy přehledně v nových kovových regálech. Byly pořízeny jejich soupisy a postupně jsou prováděny evidenční změny v lokaci. V domašínském depozitáři jsou uloženy i téměř všechny noviny a časopisy.

Po odstěhování nábytku byl nově uspořádán depozitář "D" v budově čp. 45. Rovněž zde jsou všechny předměty uloženy přehledně a většina je chráněna i proti prachu uložením v krabicích. Takto je uspořádán celý sbírkový fond textilu.

Přibližně v polovině depozitářů byly sbírkové předměty nově digitálně fotograficky zdokumentovány. Nové fotografie jsou ukládány v návaznosti na katalogizační počítačový program DEMUS.

V roce 2009 se sbírkový fond muzea rozrostl o 17 nových přírůstkových čísel získaných dary a vlastním sběrem.

3. Muzejní knihovna

Odborná knihovna muzea slouží všem zájemcům o historii, zvláště pak o historii regionální. V roce 2009 zde bylo registrováno 123 čtenářů, kteří si vypůjčili 296 knih. Do knihovny přibylo 138 knih. Podstatnou část výpůjček tvoří regionální kroniky a odborná regionální historická literatura, která slouží především zájemcům z řad studentů.

4. Prezentace

Výstavy

 • 300 let barokního kostela svatého Václava, 9. - 20. března 2009, muzeum.
 • Tři krajkářské generace (Jana Šimůnková, Jana Peichlová, Veronika Rydlová), 12. - 24. května 2009 včetně pouti v sobotu a neděli 23. a 24. května, muzeum.
 • František Vladislav Hek historický, románový a filmový, červenec - srpen, muzeum.
 • Staré tisky ve sbírkách dobrušského muzea, září 2009 včetně Svatováclavských slavností 26. a 27. září, muzeum.
 • Duchovní a vlastenecké tradice regionu, 1. - 22. září v městské knihovně.
 • Knížky za mřížemi, 16. - 30. listopadu, ve spolupráci s knihovnou, v lapidáriu.
 • Vánoce s patchworkem, 1. - 11. prosince, muzeum.

Putovní výstava

 • Dobrušská privilegia, základní a střední školy v Dobrušce.
 • Dobruška, výstava v české a anglické verzi; anglická verze byla poskytnuta partnerskému holandskému městu Ter Aar.
 • František Kupka, výstava v české a anglické verzi pro využití v zahraničí.

Setkání v muzeu

Programy zaměřené na nejširší veřejnost.

 • Příběhy muzejních předmětů, Jiří Mach,15. ledna v muzeu.
 • Putování po Nepálu, Pavel Jech, MUDr. Milič Světlík, 19. února v zasedací síni odboru dopravy.
 • Dinosauři, Mgr. Vladimír Socha, 11. března v zasedací síni odboru dopravy.

Klub seniorů

Programy pro seniory, připravované se sborem Církve bratrské v Bystrém. Pravidelný čas každé pondělí od ledna do dubna a od listopadu do prosince vždy v 15 hodin v přednáškové síni muzea.

 • 5. ledna - Berlínská muzea (Mach)
 • 12. ledna - Dobrušské památky a jejich ochrana (Slavík)
 • 19. ledna - Posezení u kávy (Křesťanské centrum CB)
 • 26. ledna - Cestopisný film (Grulichová)
 • 2. února - Beseda s ing. Matoušovou, ved. odboru soc. věcí
 • 9. února - Putování po Nepálu (M. Světlík)
 • 16. února - Procházka po Paříži (Mach)
 • 23. února - Beseda se starostou Dobrušky Petrem Tojnarem
 • 2. března - Povídání o dobrušské radnici (Mach)
 • 9. března - Posezení u kávy (Křesťanské centrum CB)
 • 16. března - Dobruška v literatuře (Mach)
 • 23. března - Přírodopisné vyprávění (P. Světlík)
 • 30. března - Mládí Františka Kupky (Mach)
 • 6. dubna - Velikonoce
 • 20. dubna - Filmy ze staré Dobrušky
 • 27. dubna - výlet

Nové upomínkové předměty

Sezóna 2009 připravila návštěvníkům řadu suvenýrů s tématikou dobrušských památek. Kromě tradičních pohlednic, tkaných záložek a publikací se objevily ještě dvě novinky. Oblíbeným sběratelským artiklem jsou magnetky s fotografiemi turistických cílů. Ve všech našich muzejních expozicích je proto k dostání šest druhů magnetek o rozměrech 9 × 6,5 cm s motivy dobrušského náměstí, radnice, rodného domku F. V. Heka a jeho pozdějšího domu čp. 17, kostela sv. Václava a kostela sv. Ducha.

Originálním suvenýrem z krámku u F. L. Věka a zároveň užitečným pomocníkem je pamatováček na seznam nákupu. Bloček se stovkou listů má na titulní straně obrázek s motivem kupeckého Věkova krámku od Josefa Benedikta. Stojí 15 Kč a je pěkným dárkem pro děti i hospodyňky.

CD ROM o regionální historii

Dobrušské vlastivědné muzeum připravilo pro zájemce o historii našeho města a regionu nový interaktivní CD ROM Kronika válek v Podorlicku. Jeho autory jsou Jiří Mach a dnes již bohužel nežijící Václav Matouš. Oproti již vydané publikaci je podstatně rozšířena textová část díla, a to především o příběhy z válek dob minulých. Mnohé z nich jsou tak publikovány vůbec poprvé. Bohatá je i obrazová část CD ROM, rozšířená o videosekvence, zachycující dobrušskou vojenskou posádku za první republiky, příjezd Rudé armády v roce 1945 a srpnové dny roku 1968 v našem městě. Oživení přináší tento CD ROM v podobě hudby k většině kapitol, jejímž autorem je Vladimír Jelínek. Grafika je dílem Václava Macha, rovněž tak technické zpracování, na němž se podílel i Martin Řehák.

Publikace

Již po několik let se osvědčuje vydávání publikací počítačovou technikou a kopírováním. Je tak možná vydat i publikace o extrémně nízkém nákladu a když jsou výtisky doprodány, je snadné je znovu přikopírovat. Tento způsob přináší nejen velké snížení finančních nákladů, ale mohou tak vyjít i tématicky poměrně úzce zaměřené publikace, jejich knižní vydání by nebylo vůbec možné.

V roce 2009 přibyla tímto způsobem nová studie Petra Slavíka Polozděné zvonice v Podorlicku. Přináší souhrnný pohled na tuto méně známou a populární skupinu památek našeho kraje. Nová kopírovací technika umožňuje reprodukci barevných obrázků a fotografií, což výrazně zvýšilo kvalitu vydávaných publikací.

Jako výstup z konference Vlastenectví, církev a společnost v proměnách 19. a 20. století byl za přispění grantu Královéhradeckého kraje vydán sborník referátů a vyšla reedice publikace Josefa Johanidese František Vladislav Hek - F. L. Věk (stručný životopis).

Dobrušské televizní vysílání

Muzeum se také podílelo na pravidelném vysílání městské televize. Jednak pomocí při dramaturgickém výběru reportáží, jednak vytvářením scénářů filmů o historii města a regionu. V roce 2009 začalo natáčení dalšího filmu s tématikou dobrušských kulturních památek, který je věnován dobrušské radnici. Rovněž byly dokončeny přípravné scénáristické práce na posledních dvou dílech filmového cyklu Dobrušskou minulostí.

Rozsáhlejší akce muzea pro veřejnost v roce 2009:

Mezinárodní den muzeí

Dne 18. května byly všechny muzejní expozice přístupné bezplatně. Od 20 do 22 hodin byla otevřena radnice pro noční prohlídku. Akce se zúčastnilo na 200 návštěvníků, převážně fotografů, kteří zde mohli pořídit zajímavé snímky Dobrušky za soumraku a v noci.

Velikonoční jarmark

V neděli 29. března se konal již druhý ročník velikonočního jarmarku. Oproti loňskému roku bylo připraveno několik změn. Ta nejdůležitější se týkala přesunutí celé akce z Novoměstské ulice a Klubu důchodců do jídelny SODEXHO Základní školy Františka Kupky. Větší prostor umožnil nejen větší množství trhovců, ale i více místa pro návštěvníky. Kromě toho nebyla připravená kulturní vystoupení závislá na rozmarech počasí, které nás v loňském roce dost potrápilo.

Jarmark začal v 9 hodin vystoupením Dobrušského žesťového sdružení. Další kulturní programy následovaly každou celou hodinu. Připravili je žáci dramatického odboru Základní umělecké školy v Dobrušce, v jejichž podání shlédli návštěvníci pásmo velikonočních zvyků, pěvecký sbor Základní školy Františka Kupky a vystoupení mažoretek, doplněné cvičením na míčích. Součástí jarmarku byla rovněž výstava tradičních velikonočních výrobků z rukou žáků ZŠ Františka Kupky.

Trhovci měli připravenou pestrou paletu zboží. Šlo výhradně o tradiční výrobky, které mohly zpestřit velikonoční svátky návštěvníků. Ti zde mohli vidět a koupit výrobky krajkářské, perníkářské, keramické. Samozřejmě nechyběly ani tradiční velkonoční pomlázky a kraslice na mnoho různých způsobů a spousta dalších zajímavých věcí.

Oslavy 240. výročí narození Fr. Vl. Heka

V roce 2009 jsme si připomněli 240. výročí narození nejslavnějšího dobrušského rodáka, Františka Vladislava Heka, Jiráskova F. L. Věka. Vedle letní výstavy v muzeu, která zvýraznila všechny tři podoby Hekovy, tedy jako historické, románové i filmové postavy, proběhly i další akce určené široké veřejnosti.

Byla vydána publikace Dr. Josefa Johanidese František Vladislav Hek - F. L. Věk (stručný životopis), která obohatila sortiment prodávaných tiskovin. Při dobrušském letním muzicírování zval na akce k tomuto výročí Pavel Štěpán oblečený do filmového kroje F. L. Věka.

Oslavy Hekova výročí vyvrcholily ve středu 14. října setkáním v Kině 70. Kromě promítání ukázek z televizního seriálu měli diváci možnost setkat se i s jeho tvůrci. Besedy se zúčastnily herečky Antonie Hegerlíková a Gabriela Vránová a dva představitelé dětských rolí F. L. Věka: Jan Bösser a Jindřich Hrdý. Celý večer moderovala osobnost nad jiné povolaná - filmový historik Pavel Taussig. Téměř zaplněný sál kina kvitoval tuto akci s velkým povděkem.

Další setkání se uskutečnilo 26. listopadu. Původně ohlášený představitel hlavní seriálové role Radoslav Brzobohatý se pro náhlé onemocnění nemohl zúčastnit, ale i tak se akce setkala s kladným ohlasem. Moderoval ji opět Pavel Taussig, který přivezl i film o natáčení seriálu. Promítnut byl i třináctý díl seriálu a v programu vystoupil i bývalý ředitel dobrušského muzea Dr. Ladislav Hladký.

K příležitosti tohoto výročí byly vydány dva příležitostné pohledy s logem oslav.

Vánoční jarmark

Po úspěchu velikonočního byl úspěšný i vánoční jarmark. Stejně jako jarní, byl i tento jarmark uspořádán v jídelně ZŠ Františka Kupky a ve spolupráci s touto školou. Uskutečnil se v neděli 13. prosince. Příjemné prostory jídelny SODEXHO přivítaly opět více než tisícovku návštěvníků, kteří se měli na co dívat.

Značná část ze tří desítek prodejců předváděla i výrobu prodávaných předmětů. Opět bylo důsledně dbáno na to, aby nabízený sortiment měl potřebnou uměleckou úroveň.

Vánoční jarmark byl obohacen i o tři bloky vystoupení dětí zájmových kroužků ZŠ Františka Kupky, která rovněž přilákala početné diváky. Vystoupení mažoretek a cvičení s balony připravila paní Veronika Rydlová a zpěv vánočních koled paní Jana Čížková.

5. Hospodaření

Muzejní expozice navštívilo v roce 2009 8 970 platících návštěvníků (přednášky a výstavy zdarma). Příjmy muzea: Na vstupném vybráno 132 070 Kč, za upomínkové předměty, CD ROM, DVD a publikace 165 340 Kč, nájemné za přednáškovou místnost 2 550 Kč.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
5
2
5
3
4
4
6
5
5
6
5
7
5
8
4
9
5
10
5
11
5
12
5
13
5
14
6
15
5
16
5
17
5
18
5
19
5
20
5
21
6
22
5
23
5
24
5
25
5
26
5
27
5
28
6
29
5
30
5
31
5
1
5
2
5
3
4
4
5

František Kupka

František Kupka [nové okno]

Aktuální akce

Den židovských památek

Koncert ke dni židovských památek

Výstava kreseb

Loutková Dobruška

Výstava Magie loutek

Fotogalerie

Nejnovější fotogalerie

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Publicita

mapa

nahoru