Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Kulturní a sportovní zařízení města Dobrušky
Úvodní fotka Infocentrum
Úvodní fotka Kino 70
Úvodní fotka Městská knihovna
Úvodní fotka Vlastivědné muzeum
Úvodní fotka Kulturní dům
Úvodní fotka Bazén a koupaliště
Úvodní fotka Městský stadion
Úvodní fotka Sportovní hala
Úvodní fotka Sokolovna

Rok 2008

Zpráva o činnosti muzea v Dobrušce za rok 2008

Muzeum je organizační složkou Města Dobrušky. Jeho posláním je shromažďovat doklady o minulosti města a celé spádové oblasti a prezentovat výsledky své práce veřejnosti. Od roku 2003 do poloviny roku 2007 bylo součástí muzea Informační centrum města Dobrušky, které je od 1. července součástí městské knihovny.

1. Výzkum - "Paměť města"

"Paměť města" má pět částí. První z nich je nazvána "Paměť věcí" a jejím smyslem je jednak získávání nových sbírkových předmětů, jednak dokumentace takovýchto předmětů v soukromém držení. Zde jde o dokumentaci trojrozměrných předmětů, tvořících například vybavení dřívějších domácností. Šikovnost a um vašich předků zanechaly i celou řadu drobných "krásných zbytečností", z nichž mnohé již vzaly za své, ale některé jsou stále uchovávány jako rodinné památky. Do této kategorie patří i různé stavební objekty, nebo historicky zajímavé součásti staveb, dnes třeba skryté v interiérech starých domů, tedy běžně nepřístupné. Tato část podstatně přispěla například k rozšíření dokumentace betlémů.

Další částí programu je "Paměť písma", tedy získávání (případně zapůjčení a digitalizace) historických písemných materiálů. V roce 2008 se podařilo zapůjčit a digitalizovat např. soukromou kroniku Škodovu z Rovného. Digitalizace je prováděna ve spolupráci se Státním okresním archivem v Rychnově nad Kněžnou. Celkem již bylo digitalizováno více 50.000 stran kronik, ať již obecních, církevních nebo soukromých.

V "Paměti slova" se zaměřujeme na získávání magnetofonových záznamů vzpomínek pamětníků se zaměřením na relevantní oblasti jejich činnosti a zájmů. Velkou pomocí je v tomto směru dobrovolný spolupracovník muzea Ondřej Němeček, který nahrávání provádí. Nahrané záznamy jsou v zájmu větší životnosti přehrávány panem Václavem Vernerem, vedoucím Kulturního domu města Dobrušky, na CD nosiče.

Další částí celého projektu je "Paměť fotografie", kde usilujeme o digitalizaci co největšího množství fotografií z minulosti našeho města. Muzejní sbírky obohatily i fotografie, získané z Městského úřadu v Dobrušce, které dokumentují novější dobu. V průběhu projektu bylo získáno a digitalizováno více než 12.000 fotografií, negativů a fotografických desek. Daří se rovněž zapůjčovat a digitalizovat filmové záznamy. Z těch pak jsou sestavovány soubory na DVD pro veřejnost. Zatím bylo vydáno již přes pět hodin záznamů, přibližně stejně jich je uchováváno jen pro archivně dokumentační účely.

Poslední část programu - Paměť lidí - soustřeďuje písemné vzpomínky pamětníků. "Paměť města" se tak stala trvalou součástí muzejní práce a postupně se snažíme o její rozšíření na celou spádovou oblast Dobrušska.

2. Sbírky

Sbírkový fond muzea představuje 13.296 předmětů, dokumentujících vývoj města a spádového regionu. Jde zvláště o sbírky charakteru etnografického, historického a uměleckého.

V roce 2008 bylo dokončeno ošetření a nově uložen sbírkový fond textilu. Sbírkový fond nábytku byl přestěhován do nových depozitářů v Domašíně.

Muzeum získalo v roce 2008 celkem 352 ks sbírkových předmětů, kterým bylo přiděleno 46 přírůstkových čísel. Převážně šlo o dary od občanů, část nových položek získalo muzeum vlastním sběrem. Muzeum také archivuje vysílání městské televize.

3. Muzejní knihovna

Knihovna je plně zpřístupněna veřejnosti. Výpůjčky jsou prezenční, půjčování domů je se souhlasem vedoucího muzea. Nejsou půjčovány tituly, u nichž je to v rozporu se zákonem (literatura propagující potlačování lidských práv a svobod). U nich je zaveden zvláštní režim. V roce 2008 se knihovní fond rozrostl o celkem 105 titulů. 7 přírůstků tvoří kopie kronik.

Velký zájem je zejména o posledně uvedené, protože jde o kroniky z Dobrušky a nejbližšího regionu. Kromě tištěné formy jsou k dispozici i v podobě digitální na CD ROM. V roce 2008 bylo v muzejní knihovně registrováno 101 čtenářů a půjčeno 162 knih.

V letošním roce bylo zpracováno 55 záznamů pro projekt VISK5 (Veřejné informační služby knihoven). Jedná se o národní program retrospektivní konverze katalogů knihoven ČR (RETROKON). Cílem je vytvoření velkého množství kvalitních bibliografických záznamů, které budou k dispozici ostatním knihovnám. Retrospektivní konverze katalogů znamená převod katalogů z lístkové do digitální podoby. Tyto nové záznamy jsou odesílány Národní knihovně ČR do Souborného katalogu ČR (CASLIN). Tento projekt probíhá ve spolupráci se Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci Králové již druhým rokem. Důležité je podchycení unikátních publikací, které jsou mnohdy k dispozici jenom v regionálních muzejních knihovnách. Po úplném zpracování bude katalog bezplatně k dispozici i dobrušskému muzeu.

4. Prezentace

Muzeum má tři stálé expozice. V rodném domku národního buditele Františka Vladislava Heka (věnovanou především této významné osobnosti českého národního obrození a prvnímu novočeskému satirikovi); expozice Malé dějiny města a Hrdelní právo města Dobrušky ve věži radnice; expozice Židé v dějinách Dobrušky v čp. 45, jejíž součástí je i rituální očistná lázeň - mikve. Ve vlastní výstavní síni jsou každoročně instalovány tři až čtyři výstavy, zaměřené na regionální dějiny a výtvarné umění. Muzeum má vlastní výzkumné programy soustředěné na regionální dějiny. Vydává také vlastní publikace, natáčí videofilmy a připravuje CD-ROM s tématikou dějin města a regionu.

Výstavy:

 • Velikonoční tradice (16. března, světnička domku F. L. Věka)
 • Obrazy Jany Schmidtové a řezby Ladislava Šulce (červen - srpen, muzeum)
 • Výtvarné dílo Hany Kozubové (září, muzeum)
 • Historie dobrušského školství (6. září, Toulky po dobrušských památkách, gymnázium)
 • 150 let Církve bratrské (6. září, Toulky po dobrušských památkách, Domeček na rozcestí CB)
 • Z historie Československé církve husitské v Dobrušce (6. září, Toulky po dobrušských památkách, Husův sbor)
 • František Kupka (Městské lapidárium)

Putovní výstava:

 • Historie dobrušského školství

Setkání v muzeu:

Programy zaměřené na nejširší veřejnost (leden - duben a říjen - prosinec). Pravidelný čas jednou za čtrnáct dní ve čtvrtek od 19 hodin v přednáškové síni muzea.

 • 10. ledna - Senzace ze starých kronik (Jiří Mach)
 • 24. ledna - Alois Beer (Jiří Mach)
 • 14. února - Národní parky USA (Milič Světlík, Pavel Jech)
 • 28. února - Pravěk Dobrušska (Josef Flégl)
 • 13. března - Dobrušsko ve středověku (Bohumír Dragoun)
 • 27. března - Dějepisci města Dobrušky (Jiří Mach)
 • 13. listopadu - Kriminální případy ze starých kronik (Jiří Mach)
 • 27. listopadu - Sto let dobrušské železnice (Jiří Mach)
 • 4. prosince - Vánoce v české kultuře (Jiří Mach)

Klub seniorů:

Programy pro seniory, připravované se sborem Církve bratrské v Bystrém. Pravidelný čas každé pondělí od ledna do dubna a od listopadu do prosince vždy v 15 hodin v přednáškové síni muzea.

 • 1. ledna - Beseda s ing. Ivanou Matoušovou, vedoucí odboru sociálních věcí
 • 14. ledna - Posezení u kávy
 • 21. ledna - Dobruška ve filmech Alfreda a Jaromíra Šrenkových
 • 28. ledna - Beseda se starostou města Petrem Tojnarem
 • 4. února - Dobruška ve fotografiích Alfreda a Jaromíra Šrenkových
 • 11. února - Alois Beer (Jiří Mach)
 • 18. února - Senzace ze starých kronik (Jiří Mach)
 • 25. února - Nejstarší historie školství v Dobrušce (Josef Frýda)
 • 3. března - Pravěk Dobrušska (Josef Flégl)
 • 10. března - Posezení u kávy
 • 17. března - Velikonoce (Roman Toušek)
 • 31. března - Dějepisci města Dobrušky (Jiří Mach)
 • 7. dubna - Vyprávění o vlaštovkách (Vojtěch Volf)
 • 14. dubna - Beseda s Jankou Schmidtovou
 • 21. dubna - Filmy ze staré Dobrušky
 • 28. dubna - Výlet
 • 3. listopadu - Zahájení nového ročníku (Roman Toušek)
 • 10. listopadu - Egyptské pyramidy (Jiří Mach)
 • 24. listopadu - Posezení u kávy
 • 1. prosince - Beseda s betlémářem Josefem Hánlem
 • 8. prosince - Sto let dobrušské železnice (Jiří Mach)
 • 15. prosince - Kriminální případy ze starých kronik (Jiří Mach)
 • 22. prosince - Vánoce (Roman Toušek)

 

Další formou prezentace výsledků muzejní práce je publikační činnost. Muzeum připravilo k vydání skládačky Mládí Františka Kupky a Prvotiny Františka Kupky pro expozice na dobrušské radnici. Podstatnou měrou se také podílelo na tvorbě reprezentativní obrazové publikace Dobruška a vytvořilo rovněž DVD pro tuto publikaci.

Muzeum se také podílelo na pravidelném vysílání městské televize.

Rozsáhlejší akce muzea pro veřejnost v roce 2008:

Mezinárodní den muzeí

Dne 18. května byly všechny muzejní expozice přístupné bezplatně.

Velikonoční jarmark

V neděli 16. března se v prostorách klubu důchodců, domku F. L. Věka a v parčíku proti domku odehrál první ročník Velikonočního jarmarku. Oproti svému vánočnímu předchůdci byl o něco chudší, protože výrobky tradičních řemesel jsou přece jen více zaměřeny na komerčně zajímavější Vánoce, co se týče zajímavosti a možnosti obdivovat krásné výtvory lidských rukou však návštěvníci rozhodně nebyli o nic ošizeni.

Velikonoční vajíčka malovaná, ozdobená slámou, drátkováním nebo háčkováním byla jen jednou z ukázek, čím vším si lze zkrášlit tyto největší křesťanské svátky. Nechyběla ani krajka, zdobené perníčky nebo moderní patchwork či pedig. Stálo se ve frontách, ale Rýdlova vila architekta Kotěry vytvářela natolik atraktivní prostředí, že to nikomu ani příliš nevadilo. Navíc bylo stále na co se dívat.

Pro ty, kteří se chtěli o Velikonocích dřívějších dob dozvědět něco více, byla připravena výstava o velikonočních tradicích a symbolech ve světničce domku F. L. Věka. Pomlázka, beránek, barvená vajíčka, zajíček a další atributy přiblížily zájemcům Velikonoce starých časů. Nechyběla ani tradiční "bába" na lípě u sochy sv. Jan Nepomuckého. Dobrou náladu podpořilo i občerstvení, které bylo k dispozici ve stáncích mezi domkem F. L. Věka a Rýdlovou vilou.

Na malém pódiu vystoupilo nejprve Dobrušské žesťové sdružení a po něm děti ze Základní umělecké školy v Dobrušce, které si pod vedením pana učitele Františka Veverky připravily pásmo tradičních folklórních zvyků Velikonoc a vítání jara. Nevadilo ani trochu uplakané počasí a ulice zaplněná diváky odměnila děti zaslouženým potleskem. Škoda jen, že odpolední vystoupení dívčího pěveckého souboru ZUŠ muselo být pro náhlé onemocnění zrušeno.

První ročník Velikonočního jarmarku navštívilo podle kvalifikovaného odhadu na 700 lidí. A to přes nepříznivé počasí, které zejména programům, které byly připraveny venku, opravdu nepřálo.

Dobrý průběh prvního ročníku nové velikonoční tradice dává dobré předpoklady pro pořádání této akce i v příštích letech.

Toulky po dobrušských památkách

V neděli 7. září se uskutečnil druhý ročník akce Toulky po dobrušských památkách. Stejně jako ročník první byl uspořádán na počest Dnů evropského kulturního dědictví. Po úspěšné loňské premiéře stáli pořadatelé před otázkou, zda výběr památek pouze zopakovat, jak to dělají v některých jiných místech, nebo zda seznámit návštěvníky s jinými památkami ve městě.

Řešení se nabídlo samo v podobě výročí železnice Dobruška - Opočno. Spojení oslav stého jubilea dráhy s Toulkami se ukázalo jako řešení dobré. Navíc se do celé akce zapojila i firma Servisbal, která si letos připomíná patnáct let od svého vzniku. A tak se nakonec Toulky uskutečnily v západní části města a jejich součástí se stala jednak již uvedená dráha, jejíchž sto let připomínaly historické vlaky, gymnázium, které si připomínalo padesát let otevření budovy a Církev bratrská, jejíž bysterský sbor oslavil již 140 let. Dalšími objekty, které bylo možné navštívit, byl Husův sbor Církve československé husitské s atraktivním výstupem na věž, Klub vojáků v záloze s výstavou zbraní a vojenské techniky a zpřístupněny byly i prostory vily firmy JECH CZ zhodnocené do secesní podoby nedávnou zdařilou rekonstrukcí. V areálu Servisbalu byl pak vedle výstavy k výročí firmy připraven i zajímavý celodenní program pro děti i dospělé.

Do akce se zapojilo svými aktivitami i sousední Opočno. Na nádraží byly promítány historické dokumentární filmy a v Kodymově národním domě připravili opočenští organizátoři výstavu železničních modelů. Z Dobrušky do Opočna se dalo jezdit jak historickým vlakem, tak i historickým autobusem.

Na slavnostním zahájení v retrospektivním stylu promluvili starostové Dobrušky i Opočna a vystoupilo Dobrušské žesťové sdružení a opočenské mažoretky. Hosty letošních Toulek byli i královéhradecký hejtman ing. Pavel Bradík, jeho náměstek Helmut Dohnálek, senátorka Václava Domšová a poslanec Parlamentu ČR Josef Ježek.

Druhého ročníku Toulek po dobrušských památkách se zúčastnilo ještě větší množství návštěvníků, než ročníku prvního. Organizátoři odhadují tyto počty na téměř 1.500 lidí. Důležitější než počty je však spokojenost návštěvníků. Pestrost vybraných památek i doprovodných kulturních programů dávala každému na vybranou podle jeho gusta, takže nespokojen neodcházel snad vůbec nikdo.

Za pečlivou přípravu a úspěšný průběh Toulek patří poděkování všem, kdo se na nich podíleli, především pak hlavním garantům, městu Dobrušce a podniku SERVISBAL OBALY. Velmi dobře byla připravena i jednotlivá stanoviště Toulek a služby na nich. Připomínáme ještě jednou, že šlo o dobrušské gymnázium a základní školu v Pulické ulici, Husův sbor Církve československé husitské, Křesťanské centrum Církve bratrské, Klub vojáků v záloze, firmu JECH CZ, Muzeum železniční výtopnu Jaroměř a již uvedený SERVISBAL. Město Opočno připravilo další zastavení na opočenském nádraží a v Kodymově národním domě. Mediálním partnerem celé akce bylo Rádio OK. Poděkování také patří panu Mgr. Josefu Frýdovi za zpracování scénáře výstavy o historii dobrušského školství, slečně Tereze Pavlíčkové za přípravu a instalaci výstavy ke 140. výročí bysterského sboru Církve bratrské a panu Jaroslavu Zilvarovi za výstavu o minulosti dobrušské železnice. Díky jim a mnohým dalším se druhý ročník Toulek po dobrušských památkách opravdu vydařil.

Svatováclavské slavnosti

Ve výstavní síni na Šubertově náměstí se uskutečnila výstava krajek Hany Kozubové. Ve dnech Svatováclavských slavností byla osobně přítomna autorka, která předváděla své krajkářské umění.

František Kupka

V letošním roce se uskutečnila celá řada akcí, které mají geniálního malíře navrátit kraji, z něhož vyšel dobýt svět. Hlavním iniciátorem a pořadatelem těchto aktivit byl Královéhradecký kraj.

Hlavní událost se odehrála ve dnech 7. a 8. října v prostorách Univerzity Hradec Králové. Byla jí mezinárodní konference o životě díle Františka Kupky, jejímiž pořadateli byla zmíněná univerzita, Královéhradecký kraj a Francouzský institut v Praze. Ve dvoudenním maratónu zazněly referáty a diskusní příspěvky věnované jak Kupkovým životním osudům, tak i vývoji jeho uměleckých názorů i Kupkově tvorbě samotné. S příspěvkem o Kupkově mládí v Dobrušce vystoupil Mgr. Jiří Mach. Závěr prvního dne konference byl věnován slavnostnímu večeru v královéhradeckém muzeu, jehož se zúčastnily i mnohé významné osobnosti, jako např. francouzský velvyslanec v České republice, náměstek ministra kultury ČR, či hejtman Královéhradeckého kraje.

Stranou těchto akcí však nezůstala ani Dobruška. V pondělí 6. října byl před základní školou nesoucí Kupkovo jméno odhalen za hojné účasti dobrušských občanů památník, připomínající umělcovo dětství a mládí v našem městě. Na slavnosti promluvila ředitelka Francouzského institutu v Praze, náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje a starosta města Dobrušky. Památník, jehož autorem je ak. soch. Zdeněk Kolářský, se důstojně zařadí do plejády plastik zdobících naše město.

V městském lapidáriu instalovalo Vlastivědné muzeum výstavu František Kupka - návraty, která obrací pozornost návštěvníka na Kupkovo dětství a mládí a na jeho vztah k rodnému kraji i české kultuře. Část této výstavy, připravené ve spolupráci s královéhradeckým muzeem a firmou Tázler, bude využita pro vytvoření nové stálé expozice Kupkova života a díla v prostorách dobrušské historické radnice. Tam byla také zpřístupněna doplněná malá galerie Kupkových prvotin. Obě výstavy se těšily velkému zájmu dobrušských občanů a školních dětí.

Ve středu 8. října proběhla v dobrušském kině 70 slavnostní premiéra filmu režisérky Daniely Gébové František Kupka - symfonik barev a malíř kosmu. Zaplněný sál kina přivítal tvůrce filmu v čele s režisérkou, kteří se podělili o své dojmy z tvorby tohoto díla, a hejtmana Královéhradeckého kraje ing. Pavla Bradíka, který jako zástupce producenta rovněž pozdravil přítomné diváky. Podstatný podíl na natáčení tohoto filmu mělo také vlastivědné muzeum v Dobrušce.

Kupkovo dílo bude nadále připomínat nejen expozice v historické radnici, ale i nové skládačky o jeho prvotinách i pobytu v Dobrušce. Univerzita Hradec Králové rovněž přislíbila vydat sborník referátů a diskusních příspěvků z konference, který by měl zájemcům rovněž přiblížit osobnost a dílo tohoto nevšedního umělce, jenž vyšel právě z našeho města a kraje.

Vánoční jarmark

O stříbrné neděli, 14. prosince, se uskutečnil již druhý ročník vánočního jarmarku. Konal se jednak v muzeu, kde byly využity jak přednášková, tak i výstavní síň, jednak v klubu důchodců a části Novoměstské ulice mezi klubem důchodců a domkem F. L. Věka. Větší kapacita prostor umožnila účast většího množství trhovců (20) a zároveň zvětšila i místo pro návštěvníky, takže se již netvořily fronty. Většina trhovců svou výrobu také předváděla, což je jeden z nejsilnějších motivů pro návštěvu této akce. Na volném prostranství se prodávala medovina, vánoční stromky, ryby, jmelí a dřevěné hračky.

Jarmark navštívilo přibližně stejné množství zájemců jako v loňském roce (tj. na tisíc lidí), i když tržby byly podle sdělení trhovců o něco menší. Po dvouleté zkušenosti dojde již při obdobné akci na Velikonoce 2009 k některým změnám, včetně přemístění celé akce do školní jídelny Sodexho při ZŠ Františka Kupky, kde jsou větší a světlejší prostory, které umožní rovněž větší rozsah doprovodných kulturních programů.

5. Hospodaření, zaměstnanci

Muzejní expozice, přednášky a další akce navštívili v roce 2008 10 854 platící návštěvníci. Běžné příjmy muzea činily 134 122 Kč. Z toho bylo za vstupné vybráno 79 570 Kč a za upomínkové předměty, CD ROM, DVD a publikace 53 152 Kč. Mimořádným příjmem bylo 357 225 Kč za publikaci Dobruška.

Počet pracovníků muzea ani jejich úvazky se nezměnily. Zejména částečné pracovní úvazky L. Pecenové a J. Vlkové jsou příčinou pomalého tempa a opožďování stanovených termínů především při práci se sbírkami a dokumentaci.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
5
2
5
3
4
4
6
5
5
6
5
7
5
8
4
9
5
10
5
11
5
12
5
13
5
14
6
15
5
16
5
17
5
18
5
19
5
20
5
21
6
22
5
23
5
24
5
25
5
26
5
27
5
28
6
29
5
30
5
31
5
1
5
2
5
3
4
4
5

František Kupka

František Kupka [nové okno]

Aktuální akce

Den židovských památek

Koncert ke dni židovských památek

Výstava kreseb

Loutková Dobruška

Výstava Magie loutek

Fotogalerie

Nejnovější fotogalerie

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Publicita

mapa

nahoru