Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Kulturní a sportovní zařízení města Dobrušky
Úvodní fotka Infocentrum
Úvodní fotka Kino 70
Úvodní fotka Městská knihovna
Úvodní fotka Vlastivědné muzeum
Úvodní fotka Kulturní dům
Úvodní fotka Bazén a koupaliště
Úvodní fotka Městský stadion
Úvodní fotka Sportovní hala
Úvodní fotka Sokolovna

Lázeňský řád

Krytý bazén

Vstup do krytého bazénu

 • Vstup do prostor krytého bazénu je povolen pouze ve stanovené otevírací době pro veřejnost s platnou vstupenkou zakoupenou v pokladně krytého bazénu na dohodnutou dobu či s předplacenou vstupenkou (permanentkou). Prodej vstupenek začíná s otevřením krytého bazénu a končí jednu hodinu před jeho uzavřením. Otevírací doba pro veřejnost, její případné změny a ceník vstupného jsou vyvěšeny u pokladny krytého bazénu.
 • Zakoupením vstupenky se každý návštěvník podrobuje ustanovením tohoto lázeňského řádu a zavazuje se dodržovat jeho ustanovení a dbát pokynů zaměstnanců krytého bazénu.
 • Dětem mladším 10-ti let je vstup povolen pouze za doprovodu osoby starší 18-ti let.
 • Při naplnění kapacity krytého bazénu se vstup uzavírá až do uvolnění dalších míst odchodem některých z návštěvníků.
 • Děti do 1 roku věku mají zakázán vstup do bazénů, děti ve věku 1-3 let mohou do bazénů pouze v plavkách s přiléhavou gumou kolem nohou (viz. vyhláška č. 238/2011 Sb.).

Vyloučení z užívání krytého bazénu

 • Do krytého bazénu nemají přístup a z koupání jsou vyloučeny osoby v podnapilém stavu nebo pod vlivem drog, dále osoby, které jsou postiženy jakoukoliv nemocí ohrožující zdraví jiných osob přítomných v krytém bazénu (kožní vyrážky, hnisavé rány, bacilonosiči střevních chorob, osoby se záněty očních spojivek) jakož i osoby zahmyzené.
 • Do krytého bazénu dále není povolen vstup osobám nacházejícím se v karanténě pro výskyt infekce, členům rodiny nebo příslušníkům domácnosti, v níž se vyskytla přenosná nemoc a nemocný není izolován.
 • Do krytého bazénu je zakázáno vodit či nosit zvířata.
 • Použití krytého bazénu může být odepřeno i osobám jejichž návštěva by mohla mít prokazatelně rušivý vliv na pořádek, bezpečnost provozu a čistotu bazénu.
 • Z krytého bazénu může být vykázán ten návštěvník, který přes napomenutí přestoupí ustanovení lázeňského řádu, poruší v něm stanovené zákazy nebo neuposlechne pokynů odpovědných zaměstnanců, a to bez nároku na vrácení vstupného.

Provozní pokyny pro návštěvníky

 • Návštěvník po příchodu do krytého bazénu provádí v uvedeném pořadí tyto úkony:
  zakoupení vstupenky, obsazení šatní skříňky, převléknutí, hygiena, použití bazénu.
 • Návštěvník je povinen zout si obuv na stanoveném místě a boty následně uložit v šatní skříňce.
 • Svlékat se a oblékat je povoleno výhradně v šatnách pro muže nebo ženy. Oblečení, obuv a ostatní věci je návštěvník povinen odložit v šatní skříňce, kterou je povinen uzamknout. Klíč od šatní skříňky návštěvník obdrží po zaplacení vstupného v pokladně krytého bazénu oproti složení zálohy ve výši stanovené ceníkem. Záloha mu bude vrácena po vrácení klíče při odchodu z bazénu. Klenoty, peníze a jiné cennosti je nájemce povinen uložit v pokladně krytého bazénu. Za vnesené věci uložené mimo výše určená místa provozovatel nezodpovídá.
 • Před vstupem do bazénu je návštěvník povinen z hygienických důvodů použít WC a sprchy, kde se bez plavek řádně umyje mýdlem a osprchuje čistou vodou. Osoby z dlouhými vlasy jsou povinni si je stáhnout pevnou sponkou nebo gumičkou.
 • Každý návštěvník musí mít čistý koupací oděv - plavky přiléhavého typu. Do plavecké haly je zakázán vstup ve slipech, trenýrkách, v plážových šortkách či krátkých kalhotách.
 • Případnou ztrátu svých věcí musí návštěvník okamžitě nahlásit v pokladně.
 • Cizí předměty nalezené v prostorách KB je návštěvník povinen odevzdat v pokladně, kde budou zapsány do knihy nálezů.
 • Doba pobytu návštěvníků v krytém bazénu je určena počtem hodin, na něž návštěvník zaplatil hodinové vstupné, které běží od okamžiku zakoupení vstupenky a zahrnuje i dobu převlékání a sprchování návštěvníka. V případě, že návštěvník překročil v době odchodu přes pokladnu sjednanou dobu pobytu o více jak 5 minut, je povinen doplatit plné vstupné za každou takto započatou hodinu pobytu. Odmítne-li návštěvník doplatit vstupné dobrovolně, může být sraženo ze zálohy převzaté na klíče od skříňky.
 • Návštěvníci jsou povinni šetřit a neničit zařízení a vybavení krytého bazénu, šetřit vodou a energiemi.Návštěvníci jsou povinni nahradit škodu, která vznikla jejich vinou na majetku provozovatele nebo třetích osob.
 • Všichni návštěvníci, zejména pak osoby starší a postižené tělesnou vadou, se musí ve vlastním zájmu pohybovat na hladkých a mokrých plochách opatrně a vyvarovat se tak úrazu. Provozovatel nezodpovídá návštěvníkům za případné škody jim vzniklé z úrazu či poranění, které si způsobí vlastní neopatrností.
 • Použití bazénu bez přítomnosti odpovědných zaměstnanců není přípustné z bezpečnostních důvodů. Návštěvníci, kteří jsou neplavci nebo kteří plavou nedokonale, jsou povinni se zdržovat v prostorách pro neplavce. Plavčík je oprávněn vykázat v případě nedodržení takové návštěvníky do prostor pro neplavce. V zájmu vlastní bezpečnosti musí každý rozhodnutí plavčíka uposlechnout.
 • Skákání do vody je povoleno pouze z krátkých stran bazénu se souhlasem plavčíka. Skokanskou věž je možné používat jen se souhlasem a za dozoru plavčíka a dbát při tom o vlastní bezpečnost i bezpečnost druhých.
 • První pomoc poskytuje plavčík, který v případě potřeby přivolá lékařskou pomoc. Každý návštěvník je povinen přivolat v případě potřeby plavčíka za účelem poskytnutí první pomoci.
 • Přání a stížnosti týkající se provozu nebo zaměstnanců KB mohou návštěvníci uplatňovat v pokladně u vedoucího bazénu nebo u provozovatele - Města Dobruška.
 • Dětský bazének mohou užívat pouze děti do 10-ti let věku včetně za dohledu osoby starší 18-ti let. Dozorující osoba může vstupovat do bazénku v nezbytně nutné míře a to pouze ve stoje z důvodu zachování co nejvyšší kvality vody.

Zakázané činnosti v krytém bazénu

V krytém bazénu (KB) je zakázáno:

 • Křičet, běhat, pískat, potápět jiné návštěvníky či je srážet do vody, úmyslně na ně stříkat, strkat je do vody a jakkoliv jinak je obtěžovat a narušovat pořádek provozu.
 • Chovat se v rozporu se zásadami slušnosti, mravnosti a bezpečnosti.
 • Vstupovat do prostor KB vyhrazených pouze pracovníkům KB.
 • Plivat na podlahy a do vody, vyplachovat si ve vodě bazénu nos a ústa. Přísně zakázáno je močit v bazénu do vody !!!
 • Používat před vstupem do bazénu jakékoliv krémy nebo masti.
 • Kouřit kdekoliv v areálu KB.
 • Používat mýdla jiné než v prostoru sprch a WC.
 • Vstupovat do prostor vyhrazených pro druhé pohlaví.
 • Koupání dětí mladších 10-ti let bez dozoru osoby starší 18-ti let.
 • Používat ploutve, potápěčské brýle, velké nafukovací kruhy, lehátka, atp.
 • Vnášet jakékoliv hořlaviny, skleněné a jiné předměty, které by mohly ohrozit bezpečnost a zdraví návštěvníků.
 • Jíst a pít jinde než ve vstupní hale KB a vstupovat do bazénu se žvýkací gumou.
 • Vodit či vnášet do KB psy a jiná zvířata.
 • Holit se nebo vykonávat jakoukoliv činnost nesouvisející s návštěvou KB (čistit prádlo, čistit chrup, apod.)
 • Manipulovat s rozvodem tepla, vzduchotechnikou, elektrickým vedením a ostatním zařízením a vybavením KB.
 • Vstupovat do vestibulu KB v koupacím oděvu.
 • Skákat do vody s připaženýma rukama, sedět či houpat se na plaveckých drahách.
 • Používat vlastní elektrospotřebiče.
 • Bezdůvodně volat o pomoc a používat záchranné zařízení a vybavení první pomoci.

Závěrečná ustanovení

Tento lázeňský řád je platný pro všechny návštěvníky i pracovníky krytého bazénu a platí od 1.7.2018.
Tento lázeňský řád schválila Rada Města na svém zasedání konaném dne  27.6.2018.

Areál koupaliště

Vstup do areálu koupaliště

 • Vstup do areálu koupaliště je povolen pouze ve stanovené otevírací době pro veřejnost s platnou vstupenkou nebo permanentkou zakoupenou v pokladně u vstupu do areálu koupaliště.
 • Otevírací doba pro veřejnost, její případné změny a ceny vstupného jsou vyvěšeny u pokladny areálu koupaliště.
 • Zakoupením vstupenky a vstupem do areálu koupaliště se každý návštěvník zavazuje dodržovat ustanovení tohoto Lázeňského řádu a pokyny odpovědných zaměstnanců koupaliště.
 • Dětem mladších 10-ti let je vstup do areálu koupaliště povolen pouze za doprovodu osoby starší 18-ti let.
 • Děti do 1 roku věku mají zakázán vstup do bazénů, děti ve věku 1-3 let mohou do bazénů pouze v plavkách s přiléhavou gumou kolem nohou (viz. vyhláška č. 238/2011 Sb.).

Vyloučení z návštěvy areálu koupaliště

 • Do areálu koupaliště nemají přístup osoby postižené horečkou, zánětem očních spojivek, kožními nebo přenosnými nemocemi, parazity, vyrážkami, nemocemi provázenými výtokem, bacilonosiči, osoby nacházející se v karanténě pro výskyt infekce, členové rodiny či příslušníci domácností, v nichž se vyskytla přenosná nemoc a nemocný není izolován, a osoby zahmyzené, opilé či pod vlivem omamných látek.
 • Z koupaliště bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který porušuje ustanovení tohoto Lázeňského řádu nebo který neuposlechne pokyny odpovědných pracovníků areálu koupaliště. Stejně tak bude vykázán návštěvník, u nějž dodatečně nastanou či budou zjištěny důvody pro odepření vstupu dle odst.1. Neopustí-li návštěvník areál na vyzvání příslušného pracovníka areálu koupaliště, bude za účelem jeho vyvedení přivolána Policie ČR či Městská policie.

Provozní pokyny pro návštěvníky

 • K převlékání návštěvníků jsou určeny oddělené převlékárny pro muže a ženy.
 • Cennosti nebo větší obnos peněz návštěvník ukládá v pokladně areálu koupaliště k úschově. Provozovatel koupaliště neodpovídá za škodu na těchto věcech, nebyly-li uloženy v pokladně.
 • Případnou ztrátu věcí musí návštěvník okamžitě nahlásit v pokladně areálu koupaliště.
 • Cizí předměty nalezené v prostorách areálu koupaliště je návštěvník povinen odevzdat v pokladně areálu koupaliště, kde budou zapsány do knihy nálezů.
 • Návštěvník musí mít čistý koupací oděv a svým chováním nesmí narušovat zásady mravnosti a slušnosti.
 • Návštěvníci jsou povinni dodržovat osobní čistotu. Před vstupem do bazénu. jsou povinni projít brodítky a osprchovat se.
 • Návštěvníci jsou povinni neplýtvat vodou a po použití sprch řádně uzavřít jejich kohoutky.
 • Návštěvníci jsou povinni užívat veškerá zařízení areálu koupaliště šetrně, aby nedocházelo k jejich poškození. Návštěvníci odpovídají za škody jimi způsobené na zařízení areálu koupaliště a jsou povinni tuto škodu uhradit.
 • Návštěvníci se musí ve vlastním zájmu pohybovat u bazénu opatrně a vyvarovat se tak úrazu. Provozovatel nezodpovídá návštěvníkům za případné škody z úrazu a poranění, které si způsobil vlastní neopatrností.
 • Návštěvníci jsou povinni dbát na bezpečnost svou i ostatních návštěvníků areálu koupaliště.
 • Pro poskytnutí první pomoci lze přivolat plavčíka, který dle potřeby rovněž přivolá lékařskou pomoc.
 • Dětský bazének mohou používat pouze děti do 10-ti let, a to za dohledu osoby starší 18-ti let. Dohlížející osoba může vstupovat do bazénku v nezbytně nutné míře a to pouze ve stoje z důvodu zachování co nejvyšší kvality vody.
 • Přání, stížnosti či připomínky mohou návštěvníci uplatnit u vedoucího zařízení nebo je zapsat do knihy přání a stížností v pokladně areálu koupaliště.

Zakázané činnosti a chování v areálu koupaliště

V areálu koupaliště je zakázáno:

 • Křičet, pískat, běhat, skákat do vody mimo vyhrazená místa, potápět či srážet do vody jiné návštěvníky, úmyslně na ně stříkat a jakkoliv jinak je obtěžovat a chovat se jakýmkoliv jiným způsobem, který narušuje slušnost, mravnost a bezpečnost v areálu koupaliště.
 • Vstupovat do prostor vyhrazeným pouze zaměstnancům areálu koupaliště.
 • Znečišťovat vodu a prostory areálu koupaliště, zejména močením, pliváním a vyplachováním si nosu či pusy ve vodě, odhazováním odpadků mimo odpadkové nádoby umístěné v areálu a požíváním mýdla a dalších hygienických prostředků mimo určená místa.
 • Koupání dětem mladším 10-ti let bez dozoru dospělé osoby.
 • Přinášet jakékoliv hořlaviny, skleněné a jiné nebezpečné předměty do areálu koupaliště.
 • Vodit či vnášet do areálu koupaliště psy nebo jiná zvířata.
 • Bezdůvodně volat o pomoc a používat záchranné zařízení a vybavení první pomoci.
 • Konzumovat nápoje ve skleněných nádobách mimo místa náležející k provozovnám, v nichž jsou nápoje prodávány.
 • Hrát míčové hry s tvrdými míči mimo pro tuto činnost vyhrazená prostranství.
 • Koupat se bez plavek (včetně dětí v dětském bazénku).
 • Používat v bazénu ploutve a šnorchly.
 • Používat v bazénu nafukovací lehátka a podobné pomůcky bez souhlasu plavčíka.

Provoz občerstvení

Za řádný provoz občerstvení v areálu koupaliště a za dodržování hygienických a bezpečnostních předpisů odpovídají jejich provozovatelé.

Závěrečná ustanovení

Tento lázeňský řád je platný pro všechny návštěvníky i pracovníky koupaliště a platí od 1.7.2018.
Tento lázeňský řád schválila Rada Města Dobruška na svém zasedání konaném dne 27.6.2018.


UPOZORNĚNÍ

Koupání během bouřky je životu nebezpečné!!! Plavčík má v případě takového ohrožení vašich životů za povinnost vyklidit bazén. Proto prosím uposlechněte jeho pokynů!!!

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
5
2
5
3
4
4
6
5
5
6
5
7
5
8
4
9
5
10
5
11
5
12
5
13
5
14
6
15
5
16
5
17
5
18
5
19
5
20
5
21
6
22
5
23
5
24
5
25
5
26
5
27
5
28
6
29
5
30
5
31
5
1
5
2
5
3
4
4
5

Aktuální počasí

dnes, pondělí 22. 7. 2024
déšť 22 °C 18 °C
úterý 23. 7. déšť 23/16 °C
středa 24. 7. slabý déšť 22/13 °C
čtvrtek 25. 7. zataženo 19/13 °C

Kamery

Kamery bazén

Partneři

Klub pevného zdravíZPŠ

Fotogalerie

Nejnovější fotogalerie

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Publicita

mapa

nahoru