Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Kulturní a sportovní zařízení města Dobrušky
Úvodní fotka Infocentrum
Úvodní fotka Kino 70
Úvodní fotka Městská knihovna
Úvodní fotka Vlastivědné muzeum
Úvodní fotka Kulturní dům
Úvodní fotka Bazén a koupaliště
Úvodní fotka Městský stadion
Úvodní fotka Sportovní hala
Úvodní fotka Sokolovna

Paměť města

Zkoumání minulosti je jedno velké, nikdy nekončící dobrodružství. A je přitom lhostejné, jde-li o minulost státu, velkých společenských hnutí či osobností, nebo "jen" o minulost malého města a obyčejných lidí v něm žijících. Nejenom, že i zde nalezneme množství zajímavých a vzrušujících lidských příběhů, ale možná, že nám tato minulost bude bližší než ta "velká", protože k nám promlouvá řečí důvěrně známých míst, jimiž dnes a denně (a většinou lhostejně) procházíme. Přitom každý koutek našeho města a okolních vesnic, ale i každá fotografie nebo třeba věkem zažloutlá listina či dávno nepoužívaná věc dnes již v domácnosti překážející, dokáží vyprávět poutavé příběhy lidí v dobách dávno nebo nedávno minulých.

Aby tato minulost neupadla do zapomenutí, připravilo dobrušské muzeum rozsáhlou akci, která by počínaje letošním rokem měla účinně přispět k jejímu zachování pro budoucí generace. Tuto akci jsme nazvali Paměť města a byli bychom rádi, abyste se jejími spoluúčastníky stali i vy, obyvatelé Dobrušky a okolních obcí. Podstatou je shromáždění všech dostupných materiálů, dokumentujících život lidí v minulých dobách na Dobrušsku. Nejde nám přitom o to, abychom vyplenili vaše rodinná alba, nebo vás dokonce připravili o památky, které pochopitelně nejvíce vypovídají vám osobně o lidech, kteří byli vašimi nejbližšími. Díky technickým prostředkům, které máme k dispozici, můžeme vaše památky zdokumentovat, aniž bychom jim byť v nejmenším ublížili, a potom je zase vrátit tam, kam nepochybně nejvíce patří, do vašich rodin. Pochopitelně, pokud budete chtít svými dary obohatit sbírky našeho muzea, budeme jenom rádi.

Celou akci Paměť města jsme pro lepší orientaci rozdělili na několik tématických okruhů podle charakteru příslušných pramenů. Kliknutím na jednotlivé kapitolky se dostanete k informacím o průběžném výsledku celé práce.

1. Paměť věcí. Zde jde o dokumentaci trojrozměrných předmětů, tvořících například vybavení dřívějších domácností. Šikovnost a um vašich předků zanechaly i celou řadu drobných "krásných zbytečností", z nichž mnohé již vzaly za své, ale některé stále uchováváte jako rodinné památky. I o ně máme zájem, třeba jen formou fotografie, kterou bychom sami na místě pořídili. Do této kategorie patří i různé stavební objekty, nebo historicky zajímavé součásti staveb, dnes třeba skryté v interiérech starých domů, tedy běžně nepřístupné.

2. Paměť písma. Pravděpodobně máte doma například stará školní vysvědčení z dobrušských škol, které dnes již dávno neexistují, či různé doklady, dokumentující život vašich předků. I zdánlivě bezcenný papírek může odborníkům poskytnout informaci, která v jiných pramenech není obsažena. Vzácné a pro poznání života minulých dob nezastupitelné jsou různé psané vzpomínky, kroniky, deníky a podobné dokumenty. Jejich největší cena spočívá právě v zachycení atmosféry doby, v níž vznikaly, postojů a názorů jejich autorů, které nejsou obsaženy v žádném, byť sebecennějším dokumentu úřední povahy. Jsme si vědomi, že tyto písemnosti mohou mnohdy obsahovat údaje, které jsou z hlediska vaší rodinné historie citlivé a které byste neradi viděli někde publikované. V takovém případě si lze vyhradit právo znepřístupnění těchto údajů veřejnosti (včetně odborných badatelů) až po dobu několika desetiletí. Písemné památky, které byste chtěli pouze zapůjčit (předpokládáme, že tomu tak bude ve většině případů), budou ve spolupráci se Stáním okresním archivem v Rychnově nad Kněžnou, který disponuje potřebnými technickými prostředky, digitalizovány, přičemž byste bezplatně obdrželi jeden CD ROM, obsahující vámi poskytnuté písemnosti (to se týká pochopitelně písemností většího rozsahu, jednotliviny budou digitálně zpracovány dobrušským muzeem). Takovýto způsob zpracování bude nepochybně výhodný i pro vás, protože dědečkovu kroniku budete moci v digitálních kopiích mít ve všech rodinách jeho potomků. Případná autorská práva k publikování úryvků apod. zůstávají nedotčena.

3. Paměť slova. V této oblasti chceme pokračovat v již započaté práci, spočívající v magnetofonovém zaznamenávání vzpomínek pamětníků. Možná, že si myslíte, že vaše vzpomínky nejsou tak zajímavé, aby stály za zaznamenání. Historie se však jako mozaika skládá z mnoha někdy jen nepatrných částeček, které se trpělivě skládají dohromady, aby vytvořily ucelený obraz. A dost možná, že by právě bez vašeho příběhu byl tento obraz neúplný. Vzpomínky pamětníků jsou důležité (stejně jako soukromé kroniky či deníky) právě tím, že dokáží přiblížit pocity, které lidé zažívají ve vztahu k určitým událostem. Do oblasti vzpomínek patří i nesčetné příběhy a historky, které nezastupitelným způsobem dokreslují dobu, v níž vznikly. Cenné jsou i vzpomínky na staré zvyky a obyčeje, které třeba již dávno zanikly nebo na zajímavé lidi, kteří již rovněž nejsou v paměti současných generací. Jsme si ovšem vědomi toho, že ne každý má dar poutavě vyprávět, že někteří lidé, jakmile se před nimi objeví mikrofon, dostávají trému. Ale není třeba se toho nijak obávat. Vždyť každý "dříve narozený" člověk má přirozenou potřebu předávat svoje životní zážitky a zkušenosti mladé generaci, aby tak neupadly v zapomenutí. Chceme proto v tomto případě využít pomoci dobrušských skautů, kteří jsou skutečně vděčnými posluchači a dokáží navodit opravdu přátelskou a neformální atmosféru, v níž se dobře vypráví, což by mohli mnozí ti, na něž se již obrátili, potvrdit. A navíc: nahrané záznamy mají skutečně funkci dokumentu, nejde o rozhlasový pořad, takže případné "přebrepty" nijak neumenšují jejich historickou cenu, tím méně pak osobu vypravěče. Osoby pro tento typ záznamů vybírá muzeum většinou podle vlastního uvážení, ale přivítali bychom, kdyby se někdo, koho bychom z neznalosti mohli opominout, přihlásil sám.

4. Paměť fotografie. Pravděpodobně nejpočetnější kategorie, která bude k dispozici. Vždyť téměř každá rodina má svá rodinná alba, v nichž se mnohdy skrývají opravdové historické skvosty. Může jít o fotografie různých událostí (velmi málo fotografií máme v našich sbírkách například z roku 1968), dnes již třeba neexitujících domů či kamenných křížků, ale také o fotografie vašich předků, na nichž je pro účely muzea zajímavé dobové oblečení. Fotografie si pochopitelně můžete nechat ve svých rodinných albech, muzeum si zhotoví (podle množství třeba i na počkání) digitální kopie. Pokud by šlo o větší množství fotografií (v řádech stovek) můžete je dostat vypálené na CD ROM.

5. Paměť filmu. Tato kategorie se týká jen poměrně malého množství filmových amatérů, kteří zaznamenávali na filmový pás dění kolem sebe. Pro poznání dějin našeho regionu může být zajímavý nejen záznam nějaké události, ale někdy i filmy rodinné, na nichž jsou zachyceny například dětské hry, či děti na pouťových atrakcích (někdy může jít o jediný obrazový dokument zachycující slavnou, ale jinak nedokumentovanou tradici poutí). Pokud máte nějaké staré filmy třeba po dědečkovi, zkuste nám je nabídnout. Technicky je možné zpracovat jakýkoli filmový formát (8 mm, 16 mm, 35 mm filmy i videozáznamy). Tyto filmy vám v každém případě vrátíme. Chceme je jen zapůjčit k přepisu na video, který pro nás provádějí k tomu specializované firmy, přičemž vám kopii videozáznamu poskytneme pouze za úhradu ceny videokazety. Takto zpracovaný starý filmový záznam si pak budete moci kdykoli promítnout na svém domácím videu.

6. Paměť lidí. "Dějiny tvoří lidé." Tato poněkud omšelá fráze má své pravdivé jádro. I my bychom chtěli dějiny našeho města a regionu "zalidnit", tedy zaplnit je nejen faktografickými údaji o událostech, ale i o lidech, kteří byli jejich tvůrci či svědky. Nepochybně jste ve svém okolí znali lidi, kteří byli něčím zajímaví, něco znali a uměli, svým dílem přispěli k historii našeho kraje, nebo se uplatnili ve světě. Mnozí z těchto lidí jsou dnes již téměř nebo úplně zapomenuti. Zkusme si je tedy připomenout. Možná, že někteří z vás si je pamatují a mohli by svou vzpomínkou nebo fotografií přispět k tomu, aby památka těchto lidí z paměti našeho kraje nezmizela. Nejde nám o detailní životopisy, ale třeba jen o dílčí vzpomínku na nějakou událost či historku s dotyčným člověkem spojenou, která může v souvislosti s jinými poznatky přispět k jeho lepšímu poznání. Do této kategorie patří i vzpomínky na lidi, kteří svou osobitostí dokreslovali kolorit města či vesnic v minulých dobách. Leckdy šlo o lidi, kteří stáli takzvaně na okraji společnosti, ale bez nichž bychom si tehdejší život nedokázali představit. Také vzpomínka na ně pomůže doplnit naše poznání minulosti.

Zahajovaná akce Paměť města si klade za cíl lepší a důkladnější poznání dějin našeho města. O jejích výsledcích vás chceme průběžně informovat jak na stránkách Dobrušského zpravodaje, tak v městském vysílání kabelové televize i dalšími formami. Věříme, že všichni, kdo mohou, se také svým podílem na poznání této části regionálních dějin zúčastní. Každý, kdo by chtěl přispět a pomoci, se může přihlásit písemně telefonicky, nebo osobně v dobrušském muzeu na Šubertově náměstí čp. 45. Zároveň bychom vás chtěli ubezpečit, že jakékoli vámi poskytnuté informace nebudou zneužity a v případě potřeby budou přísně anonymní (to se týká například vlastnictví různých starožitností, které nám dovolíte vyfotografovat a u nichž zcela zásadně nebudeme o vlastnících poskytovat jakékoli informace, abychom předešli případným "zájemcům" o koupi nebo dokonce nezákonné nabytí těchto předmětů).

Cestou internetu se obracíme i na dobrušské rodáky nebo dřívější obyvatele našeho města se žádostí o zapojení do této akce. Víme, že máte k Dobrušce stále vřelé vztahy a zároveň mnozí z vás nepochybně mají řadu dokumentů, které by byly pro poznání dějin města přínosem. Proto prosíme i vás o jejich zapůjčení. Můžete je přivézt buď osobně při některé návštěvě, nebo je zaslat poštou na adresu Vlastivědného muzea, která je uvedena v kontaktech.

I vám děkujeme předem za vaše příspěvky k obohacení poznání dějin Dobrušky. V neposlední řadě pak půjde o to, abychom touto cestou přispěli ke zvýšení zájmu o minulost místa, které je naším společným domovem.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
3
28
3
29
3
30
4
31
6
1
4
2
5
3
5
4
4
5
5
6
4
7
5
8
5
9
6
10
4
11
5
12
5
13
5
14
5
15
5
16
5
17
5
18
5
19
6
20
5
21
5
22
4
23
4
24
5
25
5
26
5
27
5
28
4
29
4
30
4

František Kupka

František Kupka [nové okno]

Aktuální akce

Sedm zastavení sedmi staletí

Loutková Dobruška

Výstava dřevořezeb

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Publicita

mapa

nahoru