Obsah

Publikace

Josef Flégl: Dobrušsko v pravěku, 7. díl
Přebal

Nové nálezy a poznatky (Mělčanský kopec, České Meziříčí)

Pouze digitální vydání z roku 2023, 6 stran, ke stažení

Dobrušský vlastivědný almanach 2017
Přebal První číslo obsahuje příspěvky Josefa Kučery o botanických zajímavostech Dobrušska, Vojtěcha Volfa o letním a zimním přikrmování ptáků a Pavla Světlíka o činnosti organizace A Rocha. Hojněji jsou zastoupeny články a studie ze společenskovědní oblasti. Radka Holendová seznamuje s archivními prameny k dějinám Dobrušky, Josef Flégl s novými poznatky archeologickými, Michaela Kollárovičová poskytla velmi zajímavou studii o kamenné křtitelnici, jednom z nejstarších svědků středověké minulosti města, Bohumír Dragoun se věnuje počátkům Mělčan a Petr Arijčuk oltářnímu obrazu v kostele sv. Václava. Tereza Vinterová napsala o dobřanských evangelících, Stanislav Kupka o mělčanské kronice, Zdeněk Zahradník o historii Divadélka Na štaflích a Josef Ptáček o fotografovi a vydavateli pohlednic Karlu Čudovi. Osobnosti minulosti obce Hlinného představuje ve svém příspěvku Michal Hofman a padesátým létům minulého století se věnuje Jiří Mach. Sportovní tematikou se zabývá Josef Frýda (45 let badmintonu) a Jana Melicharová (50 let skibobů). Výčet příspěvků uzavírají informace Petra Slavíka o rekonstrukci historického jádra města Dobrušky a Jiřího Macha o činnosti dobrušského vlastivědného muzea v roce 2016.

Vydáno v roce 2017, 85 stran, barevná fotopříloha, ke stažení
Josef Flégl: Dobrušsko v pravěku, 6. díl
Přebal Archeologické nálezy na katastru Českého Meziříčí

Pouze digitální vydání z roku 2017, 15 stran, ke stažení
Josef Flégl: Dobrušsko v pravěku, 5. díl
Přebal Archeologické nálezy ve Valu u Dobrušky, křovické a pulické cihelně.

Pouze digitální vydání z roku 2015, 16 stran, ke stažení
Josef Flégl: Dobrušsko v pravěku, 4. díl
Přebal Archeologické nálezy v Dolcích.

Pouze digitální vydání z roku 2011, 24 strany, ke stažení
Dobrušsko ve středověku
Přebal Dvoudílná brožura kolektivu autorů Jiří Mach, Petr Arijčuk, Bohumír Dragoun, Josef Frýda a Michal Hofman. Začíná kolonizací Orlických hor, připomíná dobu husitskou i vznik měst, zabývá se archeologickými nálezy, středověkou architekturou a uměním, vývojem církve, školstvím i hypotézami o umístění dobrušského hradu. Brožura je doplněna barevnou obrazovou přílohou.

Vydáno v roce 2010, 52 strany, ke stažení
Jiří Mach: Baroko pod Orlickými horami
Přebal Stručné dějiny regionu v 17. a 18. století, třináct nahlédnutí do různých oblastí barokní kultury a životního stylu, seznam nemovitých barokních památek regionu.

Vydáno v roce 1998, 64 stran, foto, ke stažení

2 díly, 2. vydání z roku 2009, barevné fotografie
Petr Slavík: Polozděné zvonice Podorlicka
Přebal Autor publikace je pracovníkem státní správy v oblasti památkové péče. Jeho zájem se v předkládané studii soustředil na poněkud specializovaný úsek - polozděné zvonice v podorlickém regionu. Téma podchytil autor vyčerpávajícím způsobem. Přesto nejde o publikaci nudnou. Návštěvník, ale i místní obyvatel se v ní seznámí se spoustou zajímavostí, které při zběžné návštěvě ke své škodě zpravidla přehlédne. Publikace je doprovázena barevnými fotografiemi.

Vydáno v roce 2009, 40 stran, ke stažení
Vojtěch Volf: Ptactvo dobrušského regionu
Přebal Dobrušský ornitolog Vojtěch Volf předkládá v tomto díle veřejnosti výsledky svého dlouholetého studia a pozorování avifauny našeho regionu. Orientace v publikaci je usnadněna abecedním řazením jednotlivých druhů. Dozvíte se nejen, jaké druhy ptáků se v našem regionu vyskytují, ale i mnoho zajímavých detailů o jejich životě. Publikace má čtyři svazky, přičemž jeden z nich tvoří fotografická příloha.

Vydáno v roce 2009, 4 díly, ke stažení
Josef Flégl: Dobrušsko v pravěku, 3. díl
Přebal Autor, dobrušský amatérský archeolog Josef Flégl, navazuje na předchozí dva svazky, které vyšly v minulých letech. Podrobněji zkoumá archeologickou lokalitu Mělčanského kopce, která je jednou z nejbohatších a nejslibnějších, co se týká nových možností poznání nejstarší minulosti Dobrušska.
Součástí publikace jsou i fotografie.

Vydáno v roce 2009, 12 stran, ke stažení
Václav Matouš, Jiří Mach: Kronika válek v Podorlicku
Přebal Třísvazková publikace se zaměřuje na vojenské dějiny regionu pod Orlickými horami, a to od dob nejstarších až po poslední vojenskou akci, kterou byla agrese vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968. Jsou zde zachyceny středověké bojové výpravy, husitské války, ale i poddanská povstání v 17. a 18. století. Nechybí samozřejmě války rakousko-pruské ve století 18., napoleonské války a prusko-rakouská válka v roce 1866. Autoři, Václav Matouš a Jiří Mach, sem zařadili i obě světové války 20. století. Přesto, že se v našem kraji nebojovalo, stály města a obce Podorlicka mnoho lidských obětí. Publikace je tak nejenom sondou do minulosti našeho kraje, ale i mementem pro generace, které válku ve svém životě nepoznaly.

Vydáno v roce 2007, 88 stran, ke stažení
Josef Flégl: Dobrušsko v pravěku ve světle archeologických sbírek I. – II.
Přebal Pravěk Dobrušska s dokumentací archeologických sbírek, doplněno fotografiemi a mapkami.

Vydáno v roce 2005, 56 stran, mapová příloha, ke stažení
Jiří Mach, Václav Matouš: Osobnosti dobrušské historie I. - III.
Přebal Životopisné medailonky 152 osobností, které se narodily, žily nebo tvořily v našem městě od nejstarších známých dob až do současnosti. Najdete zde osobnosti, které patří do oblasti politiky, vědy, kultury i umění. Většinou jde samozřejmě o lidi, kteří již nežijí, ale je zde zařazeno i několik významných osobností současných. Encyklopedický charakter publikace doplňuje i příloha, obsahující seznamy představitelů města a připojených obcí, padlé v první světové válce, legionáře, příslušníky protinacistického odboje a oběti druhé světové války.

Vydáno v roce 2005, 3 díly, ke stažení
Václav Matouš: Historky z dobrušských právních manuálů I. a II.
Přebal Matoušova publikace nepřináší pouze pohled fundovaného badatele, ale je zároveň velmi dobrým počtením, které by naší předkové nazvali "kratochvílným". Dočtete se zde o pitce v dobrušské šatlavě, o chlípném křovickém mlynáři, o dobrušských krčmách a putykách, ale také o špitálu pro chudé nebo zaniklé gotické arše.

Vydáno v roce 2005, 2 díly, ke stažení
Václav Matouš: Jan Karel Rojek a Josef Mnohoslav Roštlapil
(Představitelé druhé generace národního obrození v Podorlicku)
Přebal Studie o významných představitelích národního obrození v regionu ve druhé polovině 19. století.

Vydáno v roce 2005, ke stažení
Václav Matouš: Dobrušské ruční přadláctví a tkalcovství do konce 19. století
Přebal Publikace o typickém podorlickém řemesle.

Vydáno v roce 2004, 13 stran, obrazová příloha, ke stažení               
Václav Matouš: Dobrušská řemesla
Přebal Přehled starých řemesel a cechů v našem městě.

Vydáno v roce 2004, 34 stran, obrazová příloha, ke stažení
Jiří Mach: Židé v dějinách Dobrušky
Přebal Stručné dějiny dobrušských Židů.

Dotisk z roku 2002, 24 stran, ilustrace, foto, ke stažení
Václav Matouš: Selské povstání 1628
Přebal Studie o velkém povstání poddaných na opočenském panství na počátku doby protireformace.

Vydáno v roce 1998, 28 stran, ke stažení
Jiří Mach: Co nebude v dějepise aneb kopa zajímavostí, historek a klípků z minulosti Dobrušska 1. – 3.
Přebal Drobné historické události, dokumentující a dokreslující atmosféru dob dávných i nedávných.

Vydáno v roce 1999, 96 stran, foto, ilustrace z Beerových rukopisů, ke stažení
Jiří Mach, Václav Matouš, Josef Benedikt: Dobrušská radnice
Přebal Historie nejpopulárnější dobrušské památky.

2. vydání v roce 2009, 36 stran, ke stažení          
Jiří Mach: Alois Beer
Přebal Život a ukázky z díla jednoho z nejpopulárnějších dobrušských rodáků.

2. přepracované vydání v r. 2010, 32 stran, kresby Aloise Beera, ke stažení