Obsah

Příroda a přírodní zajímavosti

Lesy

Ze tří stran je Dobruška obklopena lesy. Na severu je to les Halín, na západě a jihu lesy Chlum, Doubrava a Drnov. Některé z lesů v dobrušském okolí jsou ve správě podniku Lesy České republiky, některé byly v roce 1992 vráceny do hospodaření města. Cílem městského lesního hospodářství bylo dát porost do takového stavu, aby les byl hospodářsky soběstačný. Již od počátku se prosadilo uplatňování tzv. průběžného zmlazení. Jak již sám název napovídá, jde o ekologicky velice čistý způsob, blízký přírodnímu mechanismu obnovy lesního porostu. Tímto způsobem se lesy vyvíjely v dřívějších dobách, kdy člověk do porostů zasahoval jen minimálně, případně vůbec ne.

Postup spočívá ve vykácení pásu stromů, na jejichž místě začal přirozeným náletem ze stromů okolních vznikat mladý les. Obnova porostu se děje také v přirozené druhové skladbě. A tak se v dobrušských lesích objevuje kromě dříve téměř monokulturního smrku rovněž dub, modřín, ale i vzácnější jedle, citlivější na čistotu ovzduší.

V osmdesátých a devadesátých letech minulého století způsobil značné škody na smrkových porostech kůrovec - lýkožrout smrkový. Malý brouček, veliký jen 4 - 6 mm, zničil velké množství krásných vzrostlých stromů. Výsledkem dobrého lesního hospodaření je i stále se zlepšující ochrana proti tomuto škůdci, spočívající především v obnově přirozených obranných mechanismů lesa samotného.

Dobrušské lesy nemají jen význam hospodářský. Jsou domovem zvěře a útočištěm ohrožených a mnohdy již velmi vzácných druhů rostlin. Slouží také jako místo k rekreaci, jako zásobárna vody a v neposlední řadě jako "čistička" vzduchu, znečištěného především městskými exhalacemi.

Lesy u DobruškyHorský lesSmrkDubPodzimní břízaMraveništěVáclavkyHřib