Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Kulturní a sportovní zařízení města Dobrušky
Úvodní fotka Infocentrum
Úvodní fotka Kino 70
Úvodní fotka Městská knihovna
Úvodní fotka Vlastivědné muzeum
Úvodní fotka Kulturní dům
Úvodní fotka Bazén a koupaliště
Úvodní fotka Městský stadion
Úvodní fotka Sportovní hala
Úvodní fotka Sokolovna

Výroční zprávy

Hlavní úkoly

Hlavní úkoly vlastivědného muzea v Dobrušce na rok 2013

1. Práce se sbírkami

 • Revize sbírek
  Zrevidovat sbírkový fond obrazů uložených v Domašíně. Zároveň provést jejich fotodokumentaci.
 • Konzervace sbírkového fondu
  Ošetřit sbírkový fond v místnosti "U" v Domašíně.
 • Evidence a zpracování sbírek
  Pokračovat v akci Paměť města a využít ji k obohacení muzejních sbírek o nové předměty. Přírůstky evidovat bezprostředně po nabytí. Pokračovat v digitální fotodokumentaci sbírek. Pokračovat v transkripci starých filmů na video. Průběžně zpracovávat a tisknout nové katalogizační karty k přemístěným sbírkám.
 • Prezentace sbírek
  Umístit na internetové stránky muzea virtuální prohlídku nejzajímavějších muzejních exponátů a jednou ročně tuto sadu obměňovat.

2. Muzejní knihovna

Pokračovat v odborném zpracování muzejní knihovny. Zabezpečovat dostupnou výpůjční službu. Rozšiřovat nabídku titulů o další kroniky regionu. Aktualizovat seznam regionálních titulů. Podílet se na programu odborného zpracování regionální literatury pro Národní knihovnu České republiky.

3. Výzkumné programy

Rozšiřovat databázi kronik na Dobrušsku. Postupně zpřístupňovat všechny kroniky z okolních obcí a podle možnosti i kroniky církevní a soukromé v tištěné i digitální podobě.

Pokračovat ve fotodokumentaci a videodokumentaci současnosti. Pokračovat v natáčení zvukových záznamů vzpomínek pamětníků. Při videodokumentaci úzce spolupracovat s dobrušským televizním vysíláním.

Ve spolupráci s obecními kronikáři průběžně aktualizovat dokumentaci památek na Dobrušsku. Výstupy poskytovat orgánům státní památkové péče a jednotlivým obcím.

Poskytovat materiály a poradenský servis studentům středních a vysokých škol i dalším badatelům.

Paměť města:

Pokračovat v dlouhodobé akci, jejímž cílem je rozšíření informací a poznatků o dějinách Dobrušky, především ve 20. století. Zároveň by měla občanům přiblížit muzeum a jeho činnost. Zahájit spolupráci se školami v oblasti dokumentace, orientovat se zejména na rozhovory s pamětníky.

Základní rozčlenění záměru:

 • paměť věcí (trojrozměrné předměty)
 • paměť písma (archiválie, psané vzpomínky, kroniky apod.)
 • paměť slova (magnetofonové záznamy vzpomínek pamětníků - události, historky)
 • paměť fotografie (darování nebo poskytnutí fotografií k digitálnímu záznamu)
 • paměť filmu (8 mm, 16 mm, 35 mm filmy i videozáznamy - zapůjčit k přepisu na video)
 • paměť lidí (psané vzpomínky a životopisné medailonky významných regionálních osobností)

Ve spolupráci s gymnáziem pokračovat v akci Zmizelí sousedé.

4. Stálé expozice

Trvalou pozornost věnovat nadále kvalitě průvodcovské služby v domku F. L. Věka a na radnici. Připravit nové stálé expozice Dějiny DobruškyŽidé v dějinách Dobrušky v čp. 45 a v synagoze na Šubertově náměstí. Slavnostní otevření expozice za účasti pozvaných hostů v říjnu.

5. Výstavy

V kině 70:

 • Dobrý den, socho (Dobrušské sochy) (únor)
 • Hudební tradice Dobruška (duben)
 • Archeologické nálezy na Dobrušku (říjen)

V synagoze:

 • Patchwork (28. září - 6. října)

Putovní výstavy:

 • Národní obrození v Podorlicku - školy v Dobrušce a spádových obcích

6. Konference

17. dubna uspořádat odbornou konferenci na téma Hudební tradice regionu. Z konference připravit a v elektronické formě vydat sborník příspěvků.

7. Akce pro veřejnost

Klub seniorů

Programy pro seniory, připravované se sborem Církve bratrské v Bystrém. Pravidelný čas každé pondělí od ledna do dubna a od listopadu do prosince vždy v 15 hodin ve spolkovém domě - Rýdlově vile v Novoměstské ul. Program:

 • 7. ledna - Na kole po Německu (Frýda)
 • 14. ledna - O starých fotografiích (Mach)
 • 21. ledna - Posezení u kávy
 • 28. ledna - Kanadské národní parky (Světlík)
 • 4. února - Beseda se starostou města Mgr. Petrem Tojnarem
 • 11. února - Nálezy ze středověké Dobrušky (Dragoun)
 • 18. února - Posezení u kávy
 • 25. února - Co se chystá v muzeu (Mach)
 • 4. března - O starých filmech (Mach)
 • 11. března - Ptáci našeho kraje (Volf)
 • 18. března - Posezení u kávy
 • 25. března - Poselství Velikonoc (Toušek)
 • 8. dubna - Radim Drejsl (Mach)
 • 15. dubna - Posezení u kávy
 • 22. dubna - Jak se píše kronika (Mach)

Podzimní programy budou upřesněny.

Jarní tvoření (16. března)

Jarní přehlídka tradičních a uměleckých řemesel s doprovodným programem.

Mezinárodní den muzeí (18. května)

Při této příležitosti zpřístupnit všechny muzejní expozice zdarma. Expozice popularizovat především v regionálním tisku a městském televizním vysílání. Večerní výstup na věž radnice.

Komorní pořady v synagoze

 • Koncert ZUŠ (únor)
 • Koncert skupiny Létající rabín (březen)
 • Absolventský koncert ZUŠ (červen)
 • Koncert mezinárodního hudebního festivalu F. L. Věka (listopad)

Koncert k výročí Radima Drejsla (duben)

Ve velkém sále společenského centra - kina 70).

Čtení o...

Ve spolupráci s městskou knihovnou postupně připravit pořady pro školy "Čtení o..." se zaměřením na historickou a regionální literaturu:

 • Národní obrození

Připravit přednášky pro veřejnost

 • Humor našich pradědečků (leden - malý sál Společenského centra - kina 70)
 • Nové archeologické nálezy na Dobrušku (Beková, Dragoun - říjen - malý sál Společenského centra - kina 70)
 • Cesty poutníků (listopad - malý sál Společenského centra - kina 70)

Pro školy

 • Přednáška Národní obrození
 • Pořad Potkal Khon Roubíčka

Cestopisné přednášky

Připravit ve spolupráci s městskou knihovnou v malém sále kina. (Dvě na jaře a dvě na podzim).

Vánoční jarmark (15. prosince)

Vánoční přehlídka tradičních a uměleckých řemesel s doprovodným kulturním programem.

8. Publikační a propagační činnost

 • Natočit film
  Propagační film o dobrušském muzeu
 • Vydat DVD
  Dobrušskou minulostí, I. část
 • Publikace
  Stopami minulosti Dobrušska (textová příprava)
 • Počítačové prezentace
  Pro školy připravit počítačové prezentace z regionálních dějin (po dohodě s učiteli dějepisu a vlastivědy):
  • Alois Jirásek a Podorlicko
  • Památky Dobrušska
 • Internet
  Průběžně aktualizovat webové stránky muzea. Připravit a aktualizovat virtuálního průvodce po dobrušském muzeu a jeho nejatraktivnějších sbírkách.
 • Spolupráce se sdělovacími prostředky
  Propagace akcí muzea v Dobrušském zpravodaji a v dobrušském televizním vysílání. Spolupráce s královéhradeckým studiem Českého rozhlasu na reportážích o práci a aktivitách muzea. Články a propagační příspěvky do regionálního periodického tisku.
 • Významná dobrušská výročí roku 2013
  • 1373 - zemřel Sezema z Dobrušky, pochován v kryptě děkanského kostela - 640 let
  • 1493 - privilegia dobrušských řezníků - 520 let
  • 1513 - privilegia dobrušských soukeníků - 500 let
  • 1568 - zemřel první dobrušský kronikář Zikmund Junáček - 445 let
  • 1588 - ulit zvon ke kostelu sv. Ducha - 425 let, vykonána první známá poprava
  • 1618 - první zmínka o židovských obyvatelích Dobrušky - 395 let
  • 1623 - zemřel poslední dobrušský děkan podobojí Jan Galiarda Kouřimský - 390 let
  • 1628 - protikatolické povstání poddaných opočenského panství - 385 let
  • 1658 - artikule cechu rozličných řemesel - 355 let
  • 1718 - nařízení o vybudování dobrušského židovského ghetta - 295 let
  • 1733 - procesy s tajnými evangelíky - 280 let, zahájení prací na mariánském sloupu
  • 1738 - první procesí z Dobrušky do Vambeřic - 275 let
  • 1763 - narodil se Jiří Novotný, dědeček Boženy Němcové - 250 let
  • 1788 - odstraněny symboly hrdelního práva - 225 let
  • 1793 - zřízen regulovaný magistrát 4. třídy - 220 let
  • 1808 - postavena kaple Panny Marie v Křovicích - 205 let
  • 1818 - postavena silnice z Dobrušky do Rychnova - 195 let, narodil se dobrušský kronikář Jan Honěk
  • 1828 - narodil se dobrušský historik, děkan Antonín Flesar - 185 let
  • 1833 - narodil se Alois Beer - 180 let, založeno školní divadlo, základ pozdějšího divadla ochotnického
  • 1848 - ustavení Národní gardy, vyhlášení konstituce - 165 let, v Mělčanech vysvěcen kříž na památku zrušení roboty
  • 1858 - v Domašíně se narodil kronikář Jindřich Hencl - 155 let, narodil se Jan Laichter, český nakladatel
  • 1863 - založena Občanská záložna - 150 let
  • 1868 - v Pulicích se narodil malíř Josef Bašek - 145 let
  • 1873 - narodil se Václav Malý, poštmistr, starosta a spoluzakladatel muzea - 140 let
  • 1878 - zájezd Valské kapely na výstavu do Paříže - 135 let, J. M. Roštlapil dopsal Pamětnici děkanství dobrušského, v Křovicích byl založen sbor dobrovolných hasičů
  • 1883 - při obecné škole zřízena veřejná knihovna - 130 let, založen hasičský sbor v Domašíně
  • 1888 - v časopise Osvěta začal vycházet Jiráskův F. L. Věk - 125 let, na mostě v Cháborách vysvěcena socha sv. Jana Nepomuckého
  • 1893 - vysvěcena budova nové měšťanské školy - 120 let
  • 1898 - v Domašíně založena obecní knihovna - 115 let, narodil se Karel Michl, narodila se Věra Jičínská, narodil se Prokop Laichter, narodil se MUDr. Josef Hirsch-Choltický
  • 1903 - zahájena výroba ve stuhárně Žižka a Nemajer - 110 let, dokončen rozvod hlavní vodovodní sítě
  • 1908 - zbořena bývalá katovna - 105 let, narodil se Karel Procházka, zřízen meziměstský telefonní provoz, zahájení provozu železnice Dobruška - Opočno
  • 1913 - narodili se interbrigadisté Jaroslav Hartman a Karel Přibyl - 100 let, založena tělocvičná jednota Orel
  • 1918 - rekvizice zvonů pro válečné účely - 95 let, předčasné vyhlášení konce války a rozpadu Rakousko-Uherska
  • 1923 - narodil se Radim Drejsl (zemřel 1953) - 90 let (60 let), v Pulicích odhalen pomník padlým
  • 1938 - manifestace na obranu státu - 75 let
  • 1943 - narodil se hudební skladatel Jaroslav Šaroun - 70 let
  • 1948 - zřízen místní rozhlas - 65 let, sloučeny Mělčany s Dobruškou, znárodněny dobrušské průmyslové závody
  • 1958 - otevřena nová budova gymnázia - 55 let
  • 1963 - otevřen všesportovní stadion Václava Šperla - 50 let
  • 1968 - založen Klub přátel Dobrušky a okolí - 45 let, akce proti sovětské okupaci
  • 1973 - zřízen veřejný požární sbor, otevřena nová hasičská zbrojnice - 40 let
  • 1978 - otevřeny nové jesle a mateřská škola Za Univerzitou - 35 let
  • 1988 - otevřena nová poštovní telekomunikační budova - 25 let, otevřena nová budova polikliniky
  • 1998 - velká povodeň - 15 let
  • 2003 - Dobruška ustavena městem III. typu - 10 let
  • 2008 - obnovena tradice dobrušských poutí - 5 let

 

Pozn.: Změna jednotlivých programů je vyhrazena. Přesné aktuální informace budou zveřejňovány v kulturních programech na webových stránkách města, v Dobrušském zpravodaji, Dobrušském listu a Dobrušském kaleidoskopu.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
3
28
3
29
3
30
4
31
6
1
4
2
5
3
5
4
4
5
5
6
4
7
5
8
5
9
6
10
4
11
5
12
5
13
5
14
5
15
5
16
5
17
5
18
5
19
6
20
5
21
5
22
4
23
4
24
5
25
5
26
5
27
5
28
4
29
4
30
4

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Publicita

mapa

nahoru