Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Kulturní a sportovní zařízení města Dobrušky
Úvodní fotka Infocentrum
Úvodní fotka Kino 70
Úvodní fotka Městská knihovna
Úvodní fotka Vlastivědné muzeum
Úvodní fotka Kulturní dům
Úvodní fotka Bazén a koupaliště
Úvodní fotka Městský stadion
Úvodní fotka Sportovní hala
Úvodní fotka Sokolovna

Výroční zprávy

Hlavní úkoly

Hlavní úkoly vlastivědného muzea v Dobrušce na rok 2012

1. Práce se sbírkami

 • Revize sbírek
  Zrevidovat sbírkový fond obrazů uložených v Domašíně. Zároveň provést jejich fotodokumentaci.
 • Konzervace sbírkového fondu
  Ošetřit sbírkový fond v místnosti "U" v Domašíně.
 • Evidence a zpracování sbírek
  Pokračovat v akci Paměť města a využít ji k obohacení muzejních sbírek o nové předměty. Přírůstky evidovat bezprostředně po nabytí. Pokračovat v digitální fotodokumentaci sbírek. Pokračovat v transkripci starých filmů na video. Průběžně zpracovávat a tisknout nové katalogizační karty k přemístěným sbírkám.
 • Prezentace sbírek
  Umístit na internetové stránky muzea virtuální prohlídku nejzajímavějších muzejních exponátů a jednou ročně tuto sadu obměňovat.
 • Ochrana sbírek
  Po dobu stavebně rekonstrukčních prací v čp. 45 věnovat zvýšenou pozornost ochraně sbírek v tamních depozitářích. Při práci v nich budou pracovníci muzea vykonávat osobní dozor.

2. Muzejní knihovna

Pokračovat v odborném zpracování muzejní knihovny. Zabezpečovat dostupnou výpůjční službu (s výjimkou období stavebně rekonstrukčních prací v čp. 45). Rozšiřovat nabídku titulů o další kroniky regionu. Aktualizovat seznam regionálních titulů. Podílet se na programu odborného zpracování regionální literatury pro Národní knihovnu.

3. Výzkumné programy

Rozšiřovat databázi kronik na Dobrušsku. Postupně zpřístupňovat všechny kroniky z okolních obcí a podle možnosti i kroniky církevní a soukromé v tištěné i digitální podobě.

Pokračovat ve fotodokumentaci a videodokumentaci současnosti. Pokračovat v natáčení zvukových záznamů vzpomínek pamětníků. Při videodokumentaci úzce spolupracovat s dobrušským televizním vysíláním.

Ve spolupráci s obecními kronikáři průběžně aktualizovat dokumentaci památek na Dobrušsku. Výstupy poskytovat orgánům státní památkové péče a jednotlivým obcím.

Poskytovat materiály a poradenský servis studentům středních a vysokých škol i dalším badatelům.

Paměť města:

Pokračovat v dlouhodobé akci, jejímž cílem je rozšíření informací a poznatků o dějinách Dobrušky, především ve 20. století. Zároveň by měla občanům přiblížit muzeum a jeho činnost. Zahájit spolupráci se školami v oblasti dokumentace, orientovat se zejména na rozhovory s pamětníky.

Základní rozčlenění záměru:

 • paměť věcí (trojrozměrné předměty)
 • paměť písma (archiválie, psané vzpomínky, kroniky apod.)
 • paměť slova (magnetofonové záznamy vzpomínek pamětníků - události, historky)
 • paměť fotografie (darování nebo poskytnutí fotografií k digitálnímu záznamu)
 • paměť filmu (8 mm, 16 mm, 35 mm filmy i videozáznamy - zapůjčit k přepisu na video)
 • paměť lidí (psané vzpomínky a životopisné medailonky významných regionálních osobností)

Zahájit odloženou realizaci dlouhodobého nosného muzejního programu Paměť regionu v obcích Dobré a Val. Ve spolupráci s gymnáziem se zapojit do akce Zmizelí sousedé.

4. Stálé expozice

Trvalou pozornost věnovat nadále kvalitě průvodcovské služby v domku F. L. Věka a na radnici. Připravovat nové stálé expozice Dějiny DobruškyŽidé v dějinách Dobrušky v čp. 45 a v synagoze na Šubertově náměstí. Dokončit zpracování výtvarného řešení a strukturu a náplň interaktivních programů v expozici.

5. Výstavy

V knihovně:

 • Židovská literatura (duben)

V kině 70:

 • Židovské zvyky a tradice (duben, převzato ze Židovského muzea Praha)
 • Stará a nová Dobruška ve fotografii Pavla Štěpána (říjen)
 • Dobrý den, socho (Dobrušské sochy) (listopad)

V synagoze:

 • Patchwork (29. září - 7. října)

V lapidáriu:

 • Ex libris Jiřího Hlinovského se starozákonními náměty (duben)

Putovní výstavy:

 • Národní obrození v Podorlicku - školy v Dobrušce a spádových obcích

6. Akce pro veřejnost

Klub seniorů

Programy pro seniory, připravované se sborem Církve bratrské v Bystrém. Pravidelný čas každé pondělí od ledna do dubna a od listopadu do prosince vždy v 15 hodin v Křesťanském centru Církve bratrské v ul. Zd. Nejedlého.

 • 2. ledna - Poutní místa v Podorlicku a v Kladsku (Mach)
 • 9. ledna - Beseda se starostou města Petrem Tojnarem
 • 16. ledna - Posezení u kávy
 • 23. ledna - Keňa (Jech)
 • 30. ledna - Sociální péče v minulosti (Prokešová)
 • 6. února - Sto let pekařství Klobas (Klobas)
 • 13. února - Dobrušské sochy (Mach)
 • 20. února - Beseda s výtvarníkem Karlem Štětinou
 • 27. února - Posezení u kávy
 • 5. března - Beseda s vedoucím odboru sociálních věcí Mgr. Vladimírem Alexanderem
 • 12. března - Jarní ptačí zpěv (Volf)
 • 19. března - Prohlídka dobrušské synagogy (Mach)
 • 26. března - Posezení u kávy
 • 2. dubna - Velikonoce (Toušek)
 • 16. dubna - 40 let od otevření domku F. L. Věka (Mach - návštěva domku)
 • 23. dubna - Prohlídka židovského hřbitova (Mach)

Podzimní programy budou upřesněny.

Velikonoční jarmark (25. března)

Jarní přehlídka tradičních a uměleckých řemesel s doprovodným programem.

Dny židovské kultury v Dobrušce

 • 15. března v 18 hodin - Zahájení Dnů židovské kultury s koncertem sefardské hudby (synagoga)
 • 20. března 18 hodin - Jeruzalém v pohybu - přednáška Tomáše Černohouse (malý sál společenského centra - kina 70)
 • 22. března v 18 hodin - koncert Poklad židovských písní - skupina Ester (synagoga)
 • 29. března v 18 hodin - pořad židovského humoru Potkal Khon Roubíčka (synagoga)
 • 5. dubna v 18 hodin - filmové představení s besedou Golet v údolí (velký sál společenského centra - kina 70)
 • 16. - 20. dubna - týden židovské kuchyně (restaurace U Zelingerů)
 • 17. dubna v 16 a 17 hodin - komentované prohlídky synagogy pro veřejnost
 • 18. dubna 18 hodin - přednáška Dr. Alexandra Putíka o židovských zvycích a tradicích (malý sál společenského centra - kina 70)
 • 22. dubna v 17 hodin - koncert skupiny Létající rabín (synagoga)
 • 24. dubna v 16 a 17 hodin - komentované prohlídky židovského hřbitova pro veřejnost
 • 26. dubna v 18 hodin - filmové představení s besedou Šumař na střeše (velký sál společenského centra - kina 70)
 • 7. května v 10 hodin - pietní vzpomínka u památníku obětem nacismu

Výstavy (od 2. do 30. dubna)

 • Židovské tradice a zvyky (výstava převzata z Židovského muzea v Praze, malý sál kina)
 • Židovská literatura (knihovna)
 • Ex libris Jiřího Hlinovského se starozákonními náměty (městské lapidárium)

Mezinárodní den muzeí (18. května)

Při této příležitosti zpřístupnit všechny muzejní expozice zdarma. Expozice popularizovat především v regionálním tisku a městském televizním vysílání. Večerní výstup na věž radnice.

Komorní pořady na dvorku domku F. L. Věka

(v případě nepříznivého počasí v synagoze)

 • Koncert ZUŠ (červen)
 • Dva koncerty sólistů (květen - červen)

Komorní pořady v synagoze

 • Klavírní koncert Jany Havlíčkové (19. ledna)
 • Tři koncerty ke Dnům židovské kultury (březen - duben)
 • Potkal Khon Roubíčka - pořad židovského humoru (29. března)
 • Absolventský koncert ZUŠ (červen)
 • Koncert mezinárodního hudebního festivalu F. L. Věka (listopad)

Toulky po dobrušských památkách (9. září)

Ve spolupráci s OÚ Val připravit pět až šest zastavení Toulek, které budou zakončeny kulturním programem v přírodním divadle ve Valu.

Čtení o...

Ve spolupráci s městskou knihovnou postupně připravit pořady pro školy "Čtení o..." se zaměřením na historickou a regionální literaturu:

 • Národní obrození
 • Alois Beer
 • František Adolf Šubert
 • Alois Jirásek

Připravit programy z regionální historie

 • Malovaná Dobruška (malíři, kteří kreslili a malovali naše město)

Cestopisné přednášky

Připravit ve spolupráci s městskou knihovnou v malém sále kina. (Dvě na jaře a dvě na podzim).

Vánoční jarmark (16. prosince)

Vánoční přehlídka tradičních a uměleckých řemesel s doprovodným kulturním programem.

7. Publikační a propagační činnost

 • Natočit filmy
  Dobrušskou minulostí, XVIII. díl
  Dobrušská radnice - Strážce dějin města
  Propagační film o dobrušském muzeu - příprava scénáře
 • CD ROM
  Dobruško ve středověku
  Alois Beer
 • Vydat DVD
  Dobrušskou minulostí I. část
 • Publikace
  Památky Dobrušska (textová příprava)
  Zlatý věk města Dobrušky (konec 15. - 20. léta 17. století)
  Památky na Dobrušsku - příprava publikace
 • Počítačové prezentace
  Pro školy připravit počítačové prezentace z regionálních dějin (po dohodě s učiteli dějepisu a vlastivědy):
  Alois Jirásek a Podorlicko
  Památky Dobrušska
 • Internet
  Průběžně aktualizovat webové stránky muzea. Připravit a aktualizovat virtuálního průvodce po dobrušském muzeu a jeho nejatraktivnějších sbírkách.
 • Spolupráce se sdělovacími prostředky
  Propagace akcí muzea v Dobrušském zpravodaji a v dobrušském televizním vysílání. Spolupráce s královéhradeckým studiem Českého rozhlasu na reportážích o práci a aktivitách muzea. Články a propagační příspěvky do regionálního periodického tisku.
 • Významná dobrušská výročí roku 2012
  • 1607 - Do Dobrušky, pravděpodobně nákladem literátského bratrstva, byl pořízen bohatě iluminovaný zpěvník, tzv. český graduál (405 let).
  • 1647 - Kateřina z Vlkanova, vdova po Jiřím st. Vostrovském ze Skalky, zřídila na dnešních Cháborách splav odvádějící část vody náhonem do Podchlumí. V suchých letech bylo tak koryto Zlatého potoka připraveno o všechnu vodu (355 let).
  • 1712 - V dnešní Novoměstské ulici před tehdejší Vodní bránou byla ještě před svatořečením postavena socha sv. Jana Nepomuckého (300 let).
  • 1727 - Do kostela sv. Václava byly pořízeny nové varhany o 785 píšťalách, dílo Jana Gottfrieda Helbicha z Králík (285 let).
  • 1732 - V Českém Meziříčí vypuklo náboženské povstání poddaných, nazývajících se Bratrstvem Nové harfy, které zachvátilo i další krajské vesnice opočenského panství, zejména Královu Lhotu, Slavětín, Zvoli, Šestajovice, Rychnovek, Rohenice i další obce. Povstalci m. j. žádali o přidělení kostela sv. Ducha v Dobrušce (280 let).
  • 1747 - Na cestě ke kostelíku sv. Ducha byla postavena barokní socha P. Marie, pravděpodobně dílo vambereckého sochaře Jana Melnického (265 let).
  • 1837 - V Dobrušce se připomíná ochotnické divadlo (175 let).
  • 9. 6. 1882 - V Dobrušce se narodil Alfréd Šrenk, všestranná osobnost kulturního života. Zpíval v souboru Dobroš, hrál v Dobrušské filharmonii a zanechal řadu velmi cenných dokumentárních fotografií a filmových záběrů (130 let).
  • 15. 11. 1882 - Městská rada rozhodla, aby u kapličky sv. Jana Nepomuckého byl zřízen městský park. Práce však byly zahájeny až v roce 1887 (130 a 125 let).
  • 28. 8. 1892 - V pavilonu v městských sadech byla zahájena II. krajinská hospodářská a průmyslová výstava, která trvala do 11. září (120 let).
  • 7. 5. 1922 - V pavilonu městských sadů bylo zahájeno pravidelné promítání kina Sokol (90 let).
  • 19. 6. 1927 - V Dobrušce byla slavnostně otevřena sokolovna (85 let).
  • 25. 12. 1927 - V sokolovně v Dobrušce bylo zahájeno pravidelné promítání kina, od 6. 5. 1931 zvukového (85 let).
  • 8. 4. 1942 - Ze zvonic kostelů sv. Václava a sv. Ducha v Dobrušce byly zrekvírovány zvony (70 let).
  • 18. 12. 1942 - Dobrušští židé byli násilně evakuováni do ghet (70 let).
  • 1. 1. 1952 - V Dobrušce vznikla Městská lidová knihovna F. L. Věka (60 let).
  • 30. 9. 1962 - Na náměstí byl slavnostně odhalen pomník F. L. Věka, dílo akademického sochaře Josefa Adámka (50 let).
  • 1. 5. 1972 - Jako stálá expozice Městského muzea byl pro veřejnost za přítomnosti představitelů televizního seriálu F. L. Věk otevřen rodný domek Františka Vladislava Heka (40 let).
  • 1. 7. 1992 - Vedle krytého bazénu V Loučkách bylo předáno veřejnosti i nové městské koupaliště (20 let).
  • 1. 3. 2002 - Dobrušské veřejnosti byla předána nová budova Městské knihovny (10 let).

 

Pozn.: Změna jednotlivých programů je vyhrazena. Přesné aktuální informace budou zveřejňovány v kulturních programech na webových stránkách města, v Dobrušském zpravodaji, Dobrušském listu a Dobrušském kaleidoskopu.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
3
28
3
29
3
30
4
31
6
1
4
2
5
3
5
4
4
5
5
6
4
7
5
8
5
9
6
10
4
11
5
12
5
13
5
14
5
15
5
16
5
17
5
18
5
19
6
20
5
21
5
22
4
23
4
24
5
25
5
26
5
27
5
28
4
29
4
30
4

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Publicita

mapa

nahoru