Tištěné

A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Publikace

Dobrušský vlastivědný almanach 2019
Přebal Almanach obsahuje tyto články:

Mach Jiří: Trojí narozeniny F. Vl. Heka - F. L. Věka
Bartošová Romana: Památné stromy - nejen pamětníci starých časů
Volf Vojtěch: Opeření tuláci
Kučera Josef: Botanická procházka přírodní rezervací Skalecký háj
Světlík Pavel a kol.: Příspěvek české A Rocha pro krajinu a její biodiverzitu
Flégl Josef: Zajímavé archeologické nálezy v dobrušském regionu
Frýda Josef: Svět loutek v Dobrušce
Mach Jiří: Historie dobrušského kina
Melicharová Jana: 70 let učňovského školství v Dobrušce
Bachura Zdeněk: Olešnický pivovar Oskara Miguly
Dragoun Bohumír: Ves, tvrz a dvůr Bezděkov
Melicharová Jana: 320 let poutního místa Studánka u Dobrušky
Slavík Petr: Architekt Jindřich Freiwald a jeho díla na Dobrušsku
Ptáček Josef: Josef Štandera
Šimek Vlastimil: Válcový mlýn K. Hrnčíře v Českém Meziříčí
Pavelka Milan: Zaniklá samota V Lukách
Svatoň Vladimír: Zpráva o činnosti Vlastivědného muzea v Dobrušce v roce 2018
Dragoun Bohumír: Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách v roce 2018
Dragoun Bohumír: Nová regionální publikace

Vydáno v roce 2019, 81 strana A4, černobílé fotografie, barevná fotopříloha, cena 100 Kč

Dobrušský vlastivědný almanach 2018
Přebal Almanach obsahuje tyto články:
Vladimír Svatoň: Dobrušské vlastivědné muzeum v roce 2017
Josef Ptáček: Dobrušský tzv. převrat nepravý v říjnu 1918
Stanislav Kupka: Předčasné úmrtí Jeronýma Ferdinanda Rudolfa hraběte z Mansfeldu
Josef Flégl: Co skrývají archeologické sbírky v depozitáři dobrušského vlastivědného muzea
Jiří Mach: Zánik dobrušské obce židovské
Petr Slavík: Dobrušské vily 1. poloviny 20. století
Václav Svatoň: Zvonice a zvony v Rohenicích
Vladimír Svatoň: František Kupka (1871-1957)
Vladimír Svatoň: Pozemková reforma v Rohenicích (1922)
Pavel Světlík: A Rocha krupárna - infocentrum pro přírodu
Josef Kučera: Floristický minikurz v Dobrušce
Vojtěch Volf: Výsledky celoročního přikrmování ptáků
Jan Marša: Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad si připomíná 15. výročí své existence

Vydáno v roce 2018, 40 stran A4, barevné fotografie, cena 80 Kč
Dobruška - příběh města
Přebal Nová výpravná kniha Dobruška – příběh města je dílem autorského kolektivu pod vedením Jiřího Macha. Jeho úvodní stať podává přehled o dobrušském dějepisectví a kronikářství. Archeoložka Martina Beková využila pro kapitolu o pravěku vlastních nejnovějších výzkumů, stejně jako Bohumír Dragoun v části Cesta k městu o počátcích městského osídlení. Obdobím od středověku až po třicetiletou válku a protireformaci se ve třech kapitolách zabývá Michal Hofman. Na něj navazuje kapitolou o národním obrození Josef Frýda a kapitolou o vzniku občanské společnosti v 19. století Tereza Vinterová. Počátky a rozvoj dobrušského průmyslového podnikání shrnuje Josef Ptáček. Poslední tři části knihy – Od války k válce, Půlstoletí totalit a Na prahu třetího tisíciletí jsou dílem Jiřího Macha. Na vzniku publikace se významnými recenzními připomínkami podílel i historik Zdeněk Zahradník. Kniha je doprovázena téměř čtyřmi stovkami fotografií, mapek a reprodukcí historických dokumentů. Vydalo ji město Dobruška a vytiskla tiskárna AG TYP v Kostelci nad Orlicí.

Vydáno v roce 2018, 294 strany, cena 294 Kč.
Dobrušský vlastivědný almanach 2017
Přebal První číslo obsahuje příspěvky Josefa Kučery o botanických zajímavostech Dobrušska, Vojtěcha Volfa o letním a zimním přikrmování ptáků a Pavla Světlíka o činnosti organizace A Rocha. Hojněji jsou zastoupeny články a studie ze společenskovědní oblasti. Radka Holendová seznamuje s archivními prameny k dějinám Dobrušky, Josef Flégl s novými poznatky archeologickými, Michaela Kollárovičová poskytla velmi zajímavou studii o kamenné křtitelnici, jednom z nejstarších svědků středověké minulosti města, Bohumír Dragoun se věnuje počátkům Mělčan a Petr Arijčuk oltářnímu obrazu v kostele sv. Václava. Tereza Vinterová napsala o dobřanských evangelících, Stanislav Kupka o mělčanské kronice, Zdeněk Zahradník o historii Divadélka Na štaflích a Josef Ptáček o fotografovi a vydavateli pohlednic Karlu Čudovi. Osobnosti minulosti obce Hlinného představuje ve svém příspěvku Michal Hofman a padesátým létům minulého století se věnuje Jiří Mach. Sportovní tematikou se zabývá Josef Frýda (45 let badmintonu) a Jana Melicharová (50 let skibobů). Výčet příspěvků uzavírají informace Petra Slavíka o rekonstrukci historického jádra města Dobrušky a Jiřího Macha o činnosti dobrušského vlastivědného muzea v roce 2016.

Vydáno v roce 2017, 85 stran, barevná fotopříloha, ke stažení
Josef Flégl: Dobrušsko v pravěku, 6. díl
Přebal Archeologické nálezy na katastru Českého Meziříčí

Pouze digitální vydání z roku 2017, 15 stran, ke stažení
Tomáš Kašpar: Výkřik ze zapomnění
Přebal Kniha, která se dotýká i minulosti našeho města a regionu, nese podtitul Cesta vojenského pilota z oblaků do ilegality. Autor se v ní zabývá životním příběhem svého otce Bohuslava Kašpara, prvorepublikového pilota, který se nesmířil s okupací naší vlasti německými nacisty a zapojil se do aktivního odboje ve vojenské organizaci Obrana národa. Přestože autor není historik, velmi důkladně a poctivě prostudoval archivní materiály, na jejichž základě životní osudy svého otce zpracoval. Působivost knihy je umocněna tím, že autor nelíčí historické události s chladným neosobním odstupem, ale nezřídka popisuje i svoje vlastní pocity a svůj vlastní příběh. V knize vzpomněl i na svoji statečnou matku Jolanu Kašparovou, která byla rovněž zapojena do odbojové práce a stala se jednou ze čtyř desítek dobrušských obětí holocaustu. Kniha představuje výrazné obohacení regionální historické literatury, která se právě období okupace věnuje snad až příliš poskrovnu.

Vydáno v roce 2014, 166 stran, cena 220 Kč
Dobrušsko - stopami minulosti
Přebal Reprezentativní publikaci sestavil kolektiv autorů Jiří Mach, Petr Slavík, Josef Frýda a fotograf Petr Šulc. V jednotlivých oddílech knihy jsou zastoupeny památky archeologické, církevní stavby, lidová architektura a technické památky, měšťanské domy, památky na události a osobnosti, poutní místa, sochy a kříže, válečné památky, zámky a židovské památky. Jsou zde uvedeny všechny typy památek od těch zapsaných ve státním památkovém seznamu až po ty méně známé. Památky z Dobrušska, Opočenska, Orlických hor a některé i ze širšího okolí zde nejsou jen suše popsány, ale je zachycena i jejich zajímavá minulost včetně osudů lidí, které jsou s nimi spjaty.

Vydáno v roce 2014, 170 stran, 248 barevných fotografií, 290 Kč
Josef Flégl: Dobrušsko v pravěku, 5. díl
Přebal Archeologické nálezy ve Valu u Dobrušky, křovické a pulické cihelně.

Pouze digitální vydání z roku 2015, 16 stran, ke stažení
Josef Flégl: Dobrušsko v pravěku, 4. díl
Přebal Archeologické nálezy v Dolcích.

Pouze digitální vydání z roku 2011, 24 strany, ke stažení
Dobrušsko ve středověku
Přebal Dvoudílná brožura kolektivu autorů Jiří Mach, Petr Arijčuk, Bohumír Dragoun, Josef Frýda a Michal Hofman. Začíná kolonizací Orlických hor, připomíná dobu husitskou i vznik měst, zabývá se archeologickými nálezy, středověkou architekturou a uměním, vývojem církve, školstvím i hypotézami o umístění dobrušského hradu. Brožura je doplněna barevnou obrazovou přílohou.

Vydáno v roce 2010, 52 strany, ke stažení
Jiří Mach: Pověsti z Dobrušska
Přebal Obsahuje velice čtivou formou převyprávěné pověsti a příběhy z našeho okolí - pověsti z nejstarších dob, pověsti o původu názvů obcí, pověsti o strašidlech a tajemných silách, vyprávění pro dlouhou chvíli. Knížku doplnil půvabnými obrázky dobrušský výtvarník Karel Štětina a vytiskla ji tiskárna AG TYP z Kostelce nad Orlicí.

Vydáno v roce 2010, 153 strany, cena 190 Kč
Dobrušská privilegia
Přebal Vydalo město Dobruška při příležitosti 690. výročí od první písemné zprávy o městě. Kniha obsahuje kromě historického úvodu fotografie a texty dvanácti nejvýznamnějších privilegií a seznam dalších městských privilegií, uložených v rychnovském státním archivu. Na přípravě publikace spolupracoval kolektiv autorů: Jiří Mach, Josef Frýda a Blanka Koubková s využitím překladů a přepisů privilegií zpracovaných dnes již zesnulým dobrušským historikem Václavem Matoušem.

Vydáno v roce 2010, 73 strany, barevné fotografie, cena 190 Kč
Josef Johanides: František Vladislav Hek
Přebal Životopis F. V. Heka - F. L. Věka.

Vydáno v roce 2009, 33 strany, barevné fotografie, cena 30 Kč
Jiří Mach: Baroko pod Orlickými horami
Přebal Stručné dějiny regionu v 17. a 18. století, třináct nahlédnutí do různých oblastí barokní kultury a životního stylu, seznam nemovitých barokních památek regionu.

Vydáno v roce 1998, 64 stran, foto, ke stažení

2 díly, 2. vydání z roku 2009, barevné fotografie
Petr Slavík: Polozděné zvonice Podorlicka
Přebal Autor publikace je pracovníkem státní správy v oblasti památkové péče. Jeho zájem se v předkládané studii soustředil na poněkud specializovaný úsek - polozděné zvonice v podorlickém regionu. Téma podchytil autor vyčerpávajícím způsobem. Přesto nejde o publikaci nudnou. Návštěvník, ale i místní obyvatel se v ní seznámí se spoustou zajímavostí, které při zběžné návštěvě ke své škodě zpravidla přehlédne. Publikace je doprovázena barevnými fotografiemi.

Vydáno v roce 2009, 40 stran, ke stažení
Vojtěch Volf: Ptactvo dobrušského regionu
Přebal Dobrušský ornitolog Vojtěch Volf předkládá v tomto díle veřejnosti výsledky svého dlouholetého studia a pozorování avifauny našeho regionu. Orientace v publikaci je usnadněna abecedním řazením jednotlivých druhů. Dozvíte se nejen, jaké druhy ptáků se v našem regionu vyskytují, ale i mnoho zajímavých detailů o jejich životě. Publikace má čtyři svazky, přičemž jeden z nich tvoří fotografická příloha.

Vydáno v roce 2009, 4 díly, ke stažení
Josef Flégl: Dobrušsko v pravěku, 3. díl
Přebal Autor, dobrušský amatérský archeolog Josef Flégl, navazuje na předchozí dva svazky, které vyšly v minulých letech. Podrobněji zkoumá archeologickou lokalitu Mělčanského kopce, která je jednou z nejbohatších a nejslibnějších, co se týká nových možností poznání nejstarší minulosti Dobrušska.
Součástí publikace jsou i fotografie.

Vydáno v roce 2009, 12 stran, ke stažení
Jiří Mach a kolektiv: Dobruška
Přebal Reprezentativní obrazová publikace přibližuje minulost i současnost města, jeho významné osobnosti, dobrušské podniky a památky ve městě i okolních obcích. Součástí publikace je i DVD s dalšími fotografiemi.

Vydáno v roce 2008, 172 strany, 330 Kč
Václav Matouš, Jiří Mach: Kronika válek v Podorlicku
Přebal Třísvazková publikace se zaměřuje na vojenské dějiny regionu pod Orlickými horami, a to od dob nejstarších až po poslední vojenskou akci, kterou byla agrese vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968. Jsou zde zachyceny středověké bojové výpravy, husitské války, ale i poddanská povstání v 17. a 18. století. Nechybí samozřejmě války rakousko-pruské ve století 18., napoleonské války a prusko-rakouská válka v roce 1866. Autoři, Václav Matouš a Jiří Mach, sem zařadili i obě světové války 20. století. Přesto, že se v našem kraji nebojovalo, stály města a obce Podorlicka mnoho lidských obětí. Publikace je tak nejenom sondou do minulosti našeho kraje, ale i mementem pro generace, které válku ve svém životě nepoznaly.

Vydáno v roce 2007, 88 stran, ke stažení
Josef Flégl: Dobrušsko v pravěku ve světle archeologických sbírek I. – II.
Přebal Pravěk Dobrušska s dokumentací archeologických sbírek, doplněno fotografiemi a mapkami.

Vydáno v roce 2005, 56 stran, mapová příloha, ke stažení
Jiří Mach, Václav Matouš: Osobnosti dobrušské historie I. - III.
Přebal Životopisné medailonky 152 osobností, které se narodily, žily nebo tvořily v našem městě od nejstarších známých dob až do současnosti. Najdete zde osobnosti, které patří do oblasti politiky, vědy, kultury i umění. Většinou jde samozřejmě o lidi, kteří již nežijí, ale je zde zařazeno i několik významných osobností současných. Encyklopedický charakter publikace doplňuje i příloha, obsahující seznamy představitelů města a připojených obcí, padlé v první světové válce, legionáře, příslušníky protinacistického odboje a oběti druhé světové války.

Vydáno v roce 2005, 3 díly, ke stažení
Václav Matouš: Historky z dobrušských právních manuálů I. a II.
Přebal Matoušova publikace nepřináší pouze pohled fundovaného badatele, ale je zároveň velmi dobrým počtením, které by naší předkové nazvali "kratochvílným". Dočtete se zde o pitce v dobrušské šatlavě, o chlípném křovickém mlynáři, o dobrušských krčmách a putykách, ale také o špitálu pro chudé nebo zaniklé gotické arše.

Vydáno v roce 2005, 2 díly, ke stažení
Václav Matouš: Jan Karel Rojek a Josef Mnohoslav Roštlapil
(Představitelé druhé generace národního obrození v Podorlicku)
Přebal Studie o významných představitelích národního obrození v regionu ve druhé polovině 19. století.

Vydáno v roce 2005, ke stažení
Václav Matouš: Dobrušské ruční přadláctví a tkalcovství do konce 19. století
Přebal Publikace o typickém podorlickém řemesle.

Vydáno v roce 2004, 13 stran, obrazová příloha, ke stažení               
Václav Matouš: Dobrušská řemesla
Přebal Přehled starých řemesel a cechů v našem městě.

Vydáno v roce 2004, 34 stran, obrazová příloha, ke stažení
Procházky Dobruškou
Přebal Nejnovější průvodce po městě a jeho nejbližším okolí. Součástí publikace je volně vložená mapa města s vyznačenými důležitými místy, na něž jsou odkazy v textu. Knížka je doprovázena řadou černobílých fotografií a uprostřed najdeme dvojlist s fotografiemi barevnými.

Vydáno v roce 2002, 43 stran, foto. Cena 30 Kč
Jiří Mach: Židé v dějinách Dobrušky
Přebal Stručné dějiny dobrušských Židů.

Dotisk z roku 2002, 24 stran, ilustrace, foto, ke stažení
Křesťanství v Podorlicku
Přebal Podává komplexní představu o významu křesťanství pro region Podorlicka v minulosti i současnosti a pevný základ, od něhož se může odvíjet další badatelská práce. Pro čtenáře je nesporně zajímavá i cena.

Vydáno v roce 2000, 300 stran, 7 mapových a 54 obrazových příloh, cena 150 Kč
Václav Matouš: Selské povstání 1628
Přebal Studie o velkém povstání poddaných na opočenském panství na počátku doby protireformace.

Vydáno v roce 1998, 28 stran, ke stažení
Jiří Mach: Co nebude v dějepise aneb kopa zajímavostí, historek a klípků z minulosti Dobrušska 1. – 3.
Přebal Drobné historické události, dokumentující a dokreslující atmosféru dob dávných i nedávných.

Vydáno v roce 1999, 96 stran, foto, ilustrace z Beerových rukopisů, ke stažení
Jiří Mach, Václav Matouš, Josef Benedikt: Dobrušská radnice
Přebal Historie nejpopulárnější dobrušské památky.

2. vydání v roce 2009, 36 stran, ke stažení          
Jiří Mach: Alois Beer
Přebal Život a ukázky z díla jednoho z nejpopulárnějších dobrušských rodáků.

2. přepracované vydání v r. 2010, 32 stran, kresby Aloise Beera, ke stažení


Některé z uvedených titulů můžete zakoupit v informačním centru na náměstí F. L. Věka nebo v muzeu na Šubertově náměstí a ostatní si můžete stáhnout v digitální podobě.